10.01.17

Hodinář Karel Červinka - Sofia

Hodinář Karel Červinka - Sofia 


Часовникарят Карел Чрвинка, София
Уочър Карел Чърнинка, София 

Chasovnikari.com: Часовникар в София

Hodinář Karel Červinka
Sofie
Manželka
Marie?
Syn Jan a ?


Часовникарката


Pan Karel Červinka byl pravděpodobně Sokol a pravděpodobně se zůčastnil v Praze v roce 1948
Všesokolského sletu.

Zatím jediný záznam o českém hodináři panu Karlu Červinkovi (později z Bulharska) jsem zatím nalezl v disertační práci pana Minčeva. V ní figuruje hodinář pan Karel Červinka ze Sofie v Bulharském krajanském spolku, viz níže:cituji z pdf:

"ČESKÁ KOMUNITA V SOFII" 

OD OSVOBOZENÍ BULHARSKA V ROCE 1878   DO KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 
dějiny, procesy, osobnosti, společenský a každodenní život
D i s e r t a č n í   p r á c e

DRUHÝ DÍL

Autor práce:  Mgr. Emil Minčev
Vedoucí práce:  Doc. Vladimír Penčev


3.
Dějiny krajanského spolku v Sofii
3.5. Národní dům „T. G. Masaryka“ v letech 1935 – 1945

Na za č átku roku 1935 spolek m ě l kolem 403 č len ů , z toho 153 v úst ř edí a 250 v odbo č kách. Počet členů během stále trvající krize však postupně klesal. “Národní dům“ vedl předseda Jan Čmolík, místop ředsedové Ludvík Diviš a Václav Pospíšil, finančním referentem byl Jaroslav Laušman, kulturním referentem Ferdinand Sýkora, tajemníkem Karel Bíža. Správcem československé školy byl učitel Karel Hrdlička. Předsedkyní dámského spolku „ České srdce“ byla paní Františka Čmolíková. “Národní dům“ měl odbočky ve vsích Vojvodovo, Mrtvice (od r. 1935 přejmenovaná na Podem), 1 Gorna Mitropolija a Brašljanica. 2

Do roku 1935 “Národní dům“ vešel s velkým problémem v rozpočtu, který vznikl škrtnutím podpory od Ministerstva školství ČSR v hodnot ě 30 000 Kč . Tato subvence byla určena na zaplacení nájemného československé školy v Sofii, což znamenalo, že následkem jejího škrtnutí mohla zaniknout škola. Na začátku roku “Národní  dům“ disponoval s 50 000 leva a měl zaplacené 50% z bezúročných půjček. Plánováno bylo jejích úplné zaplacení, které se však nezdařilo právě kvůli škrtnutí subvence škole....

... Rok 1938 začal klidně jako předchozí léta, mezinárodní situace se však měla záhy změnit v neprospěch ČSR a to se potom negativně promítlo i do krajanského spolku v Sofii. Na začátku roku 1938 vedení národního domu opustil zapisovatel R. Marek, který 8. ledna odjel do Bratislavy. Na jeho místo byl zvolen do valné hromady pan Jaroš... 

... Po připojení Rakouska k Německu v březnu 1938 mezi Čechy v Sofii panoval značný rozruch, který byl spojen s nejistým postavením jejich vlasti. Proto velvyslanec Prokop Maxa se rozhodl k krajanům promluvit na výborové schůzi, konané 14. března. Ujistil je, že Francie a Rusko se zaru čily za uchování Československé republiky a o smířlivém prohlášení Německa. Velvyslanec zastával názor, že republika zůstane za světových událostí nedotčena.29 Kromě toho doporučil, aby spolek přestal pronajímat salon cizím organizacím. Vyzýval tak k větší opatrnosti s ohledem na zpřísnění zákonů, týkajících se spolků v Bulharsku. Velvyslanec nabádal k větší opatrnosti v tomto složitém období. Výbor spolku se o této věci definitivně nerozhodl, protože to b...
... Valná hromada byla přesouvána stále na pozdější termíny, protože výbor byl zaneprázdněn organizováním oprav národního domu. Tato schů ze se nakonec konala dne 13. května. Bohužel o ní znovu chybí zápis.
71 O volbě nového výboru však znovu  můžeme čerpat ze zprávy výborové schů ze, která se konala po ní. V roce 1945 se tato
241 schů ze konala 16. května. Na ní mimo jiné byly rozděleny také funkce členů výboru. Novým předsedou se stal František Vařečka, místopředsedou a finančním referentem František Trnka, druhým místopředsedou Karel Červinka, tajemníkem Jan Hořejší, účetním Jan Brožík (měl spolupracovat s Fr. Trnkou). Hospodá řem se stal V. Corna, knihovníkem V. Pospíšil. Zástupkyní „ Českého srdce“ zůstala M. Červenková, kulturní referentkou se stala C. Křížová. Členy výboru se stali: J. Herma, F. Kumpošt, Jiří Červenka, ing. Skříčka a paní Vasileva. Náhradníky se staly paní M. Kal burova, paní Andrej č evá a sle č na Havlová starší. Do dozorč í rady byli zvoleni Eduard Tauš, Bohumír Č enský a Jan Kadela. 72 Na konci dubna se tajemník pan Tauš vzdal své funk ce, protože nem ě l dostatek č asu, aby se jí v ě noval. 73
Konec války však bohužel nebyl koncem tvrdé regula ce ze strany státu. S upevn ě ním komunistické moci v Bulharsku vláda za č ala vydávat první opat ř ení, která m ě ly pod ř ídit veškeré spolky státní kontrole. Na konci č ervna bylo vydáno na ř ízení, podle kterého “Národní d ů m“ musel poslat seznam č len ů svého výboru krajskému komitétu Vlastenecké fronty 74 na prozkoumání a schválení. 75
Během války krajanský spolek v Sofii ztratil kontakt se svými členy v Gorné Orechovici. V červenci 1945 jim zaslal dopis, ve kterém vyzýval tamní krajany, aby se znovu staly členy Národního domu. 76 V zá ř í p ř išla odpověď a přihlášky 36 nových členů , jejiž jména bohužel nebyly uvedené v zápisu z jedná ní. 35 z nich bylo přijato. 77 Vedení „Národního domu“ se totiž rozhodlo nepřijímat do krajanské organizace lidi, kteří se  během války neprojevili jako „dobří krajané“. Toto usnesení výboru bylo namí řeno proti těm, co kolaborovali a různými způsoby spolupracovali s německými úřady. V září z tohoto důvodu nebyla přijata slečna K. Říhová z Gorné Orechovice. 78

V březnu komunisté doporuč ili „Národnímu domu“ aby navázal kontakt s novými slovanskými organizacemi v Sofii – „bulharo-sovětská vzájemnost“ a „Slovanský komitét“. 79
Až na konci července však byl navázán první kontakt s těmito organizacemi. Jednáno bylo o budoucí spolupráci, “Národní dům“ však nemohl mít u prvního z těchto spolků svého delegáta, protože jeho členem se mohl stát pouze příslušník bulharské národnosti. 80


Archiv  ČSK v Sofii.  Zápisy o schůzkách výboru družstva „T. G. Masaryka“
Soupis  Československých státních příslušníků , žijících v Sofii v roce 1922
podle záznamů  z  časopisu „ Č eskoslovenský obzor“


Hodinář Karel Červinka                bul. Ferdinand 275
Часовникарят "Карел Чрвинка"  бул. Фердинанд 275
Jan  Červinka - syn?


zdroj:
D i s e r t a č n í   p r á c e 
ČESKÁ KOMUNITA V SOFII   -  Mgr. Emil Minčev - 2016
UNIVERZITA PARDUBICE  FAKULTA FILOZOFICKÁ   ÚSTAV HISTORICKÝCH VĚD


Тази теза се занимава с чешката общност в София и нейното развитие през 1878 - 1945 г.
Основната тема на дисертацията е развитието на бохемската асоциация на сънародниците, създадена през 1892 г., и нейната централна роля в чешкото общество в София

Tazi teza se zanimava s cheshkata obshtnost v Sofiya i neĭnoto razvitie prez 1878 - 1945 g.
Osnovnata tema na disertatsiyata e razvitieto na bokhemskata asotsiatsiya na sŭnarodnitsite, sŭzdadena prez 1892 g., i neĭnata tsentralna rolya v cheshkoto obshtestvo v Sofiya


jedinou ulici v Sofii jsem našel zatím
ulitsa "Ferdinand Urbih", 1618 Manastirski Livadi, Sofia, Sofia City Province, BulharskoČeskoslovenská  kolonie
Československý obzor
Sofie, spolek „Čech“
Češi v Bulharsku


Чехословашката колония
Чехословашки хоризонт
София, сдружение "Чех"
Чехите в България


Chekhoslovashkata koloniya
Chekhoslovashki khorizont
Sofiya, sdruzhenie "Chekh"
Chekhite v Bŭlgariya


Часовник с хронограф и метална верига
Часовник с кожена каишка


Krajan
Krajané
Krajanské spolky

Prodej hodinek
https://www.chasovnici-bg.com

„Патек Филип“
Patek Philippe Grand Complications 5208P

Интересът към скъпи и луксозни часовници не спада
Историческите търгове за часовници на аукциона
Най-скъпите часовници, продавани някога на търг

Най-скъпите часовници, продавани някога на търгwww.standartnews.com/en
www.standartnews.com/bg


https://mtb-bg.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=70876

http://hardwarebg.com/forum/showthread.php/99836-Избор-на-ръчен-часовник

www.strelki.info

www.pazaruvaj.com


Часовник  търг
http://strelki.info/viewforum.php?f=86

www.aukro.bg
www.emag.bg
www.olx.bg

https://technews.bg/article-29142.htmlPivovar Prošek, Sofie — Šumné stopy: Bulharsko - Rodina Prošků
České stopy v bulharské průmyslové architektuře - 3. díl | EARCH
Šumné stopy v Bulharsku: mosty a pivovary jdou Čechům nejlépeBulharsko

Žádné komentáře: