30.11.16

Hadísy. Mohamedova sunna BILL WARNER CPSPII

Hadísy. Mohamedova sunna BILL WARNER

CENTRUM PRO STUDIUM POLITICKÉHO ISLÁMU. International


   OBSAH ÚVOD...

6 ETIKA...
13 DŽIHÁD...
17 SLZY DŽIHÁDU...
29 DHIMMÍ...
32 ŽIDÉ...
36 KŘESŤANÉ...
41 OTROCI...
44 ŽENY...
49 SEX...
57 ODPADLÍCI...
61 SATAN A POVĚRY...
64 MEDICÍNA, ZDRAVÍ, VĚDA...
67 TĚLESNÉ FUNKCE...
70 ZVÍŘATA...
73 UMĚNÍ...
76 MOHAMED...
78 KOMENTÁŘE
French Muslim - Samira Bellil

Dans l'enfer des tournantes  -  V pekle hromadných znásilnění
To hell and back

Bellil was born to Algerian parents in Algiers, but her family migrated to France and settled in the Parisian suburb of Val-d'Oise...
source: wikipediaHadísy. Mohamedova sunna BILL WARNER CENTRUM PRO STUDIUM POLITICKÉHO ISLÁMU. International - PDF:
Hadísy Mohamedova sunna BILL WARNER CENTRUM PRO STUDIUM POLITICKÉHO ISLÁMU International CSPI LLC, 2010 This edition CSPI International, 2015 Bill Warner Hadísy Z anglického originálu The Hadith vydaného CSPI Publishing, Inc v USA. Přeložilo a vydalo CSPI International, Lidická 700/19, Brno. Vytiskl Tribun EU, Cejl 892/32, Brno. První vydání, Brno ISBN
3 CSPI International Center for the Study of Political Islam, z.s., dále jen CSPI, je neziskové sekulární apolitické mezinárodní vzdělávací hnutí se sídlem v České republice. CSPI se zabývá vzděláváním široké veřejnosti v oblasti politického islámu. Politický islám je nenáboženská část základních tří svatých textů islámu (tzv. trilogie), která se zabývá vztahem islámu k nemuslimům tzv. káfirům, či jiným způsobem upravuje práva a vztahy muslimů a těch, kteří muslimy nejsou. Veškerý text trilogie, tedy koránu, síry (životopisu proroka Mohameda) a hadísů (tradic proroka Mohameda) byl vědecky prozkoumán, analyzován a kategorizován. Množství textu věnovaného káfirům Hadísy 37 % Síra 81 % Korán Trilogie celkem 51 % 64 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Použití vědeckých metod na základní texty islámu otevírá cestu k faktům o politickém islámu kterémukoli zvídavému člověku a umožňuje snadné porozumění skutečné podstatě politického islámu. Naším posláním je vzdělávat lidi na celém světě v tématech politického islámu, jeho zakladatele Mohameda, jeho politické doktríny a jeho boha, Alláha. CSPI International 1

4 Právní prohlášení CSPI se zabývá výhradně studiem politického islámu (51 % trilogie) jakožto významné světové politické ideologie s vlastním zákony, kulturou, historií a velmi silným vlivem na jiné politické ideologie. Náboženský islám (49 % trilogie) je soukromou záležitostí každého muslima a není předmětem zájmu CSPI. CSPI se striktně distancuje od využívání svých vzdělávacích materiálů či jakéhokoli jiného intelektuálního vlastnictví jakožto podkladu pro protiprávní a/nebo násilnou činnost založenou na jakékoli formě nesnášenlivosti, xenofobie, rasismu či potlačování svobody vyznání vůči jednotlivci či skupině osob. CSPI se striktně distancuje od jakékoli podpory hnutí potlačujících práva na svobodné vyznání jedince. CSPI se zabývá výhradně studiem politického islámu. Víra každého člověka je CSPI hluboce respektována. 2

5 O AUTOROVI Dr. Bill Warner je celosvětově uznávaný odborník na politický islám. Získal doktorát v oboru fyziky a matematiky v roce 1968 na North Carolina State University. Osm let působil jako profesor na Tennessee State University. Dr. Warner se celý život věnuje náboženství a zkoumá jeho vliv na utváření dějin. Původní zdroje hlavních náboženství studoval desítky let. Ještě před útokem na Světové obchodní centrum předpovídal válku mezi islámem a Amerikou. Bezprostředně po 11. září se pak rozhodl zpřístupnit původní islámské texty běžnému člověku. Jeho bohaté zkušenosti s vědeckými teoriemi a matematikou se projevují ve způsobu, jakým analyzuje islámskou doktrínu. Poté, co zjistil, že islámské texty jsou sestaveny tak, aby bylo obtížné je číst a pochopit, vytvořil vzdělávací program, jehož cílem je tyto texty vyjasnit a ukázat, že islám není postaven na stejných civilizačních principech jako zbytek světa. Dr. Warner založil a vede organizaci Center for the Study of Political Islam (CSPI, Centrum pro studium politického islámu) a je autorem patnácti knih, které mimořádně srozumitelným způsobem vysvětlují problematiku politického islámu. Vytvořil také první samostudijní kurz politického islámu, včetně série audioknih, přednáší po celém světě, píše články a komentuje současné světové dění. 3

6 OBSAH ÚVOD...6 ETIKA...13 DŽIHÁD...17 SLZY DŽIHÁDU...29 DHIMMÍ...32 ŽIDÉ...36 KŘESŤANÉ...41 OTROCI...44 ŽENY...49 SEX...57 ODPADLÍCI...61 SATAN A POVĚRY...64 MEDICÍNA, ZDRAVÍ, VĚDA...67 TĚLESNÉ FUNKCE...70 ZVÍŘATA...73 UMĚNÍ...76 MOHAMED...78 KOMENTÁŘE

7 5

8 ÚVOD 1. kapitola Nejjednodušší způsob jak poznat islám je seznámit se s Mohamedem prostřednictvím jím ustavených tradic zvaných hadísy. Islám je definován Alláhovými slovy obsaženými v koránu a Mohamedovými slovy a činy, zvanými sunna. Sunna je obsažena ve dvou sbírkách textů v síře (Mohamedově životopise) a v hadísech. V samotném koránu se na 91 místech uvádí, že Mohamedova slova a činy jsou pro lidstvo posvátným vzorem. Hadísy neboli tradice jsou krátké příběhy o tom, co Mohamed udělal nebo řekl. Existuje mnoho sbírek hadísů, nicméně těmi nejuznávanějšími jsou sbírky od al-buchárího a Abú Muslima, kterých v této knize využívám. Trilogie se tedy sestává z koránu, síry a hadísů. Většina lidí si myslí, že islám je celý obsažen v koránu. Ten však představuje jen asi 14 % z celé psané doktríny. Tato trilogie tvoří základ islámu a celý ho definuje. Relativní velikost textů trilogie Hadísy 60 % Korán 14 % Síra 26 % 6 ...
10 - Hadísy - mům, aby napodobovali dokonalý vzor Mohamedových činů a slov. Pro muslimy je Mohamed vzorem jako soused, manžel, filosof, válečník a politický i duchovní vůdce. Mohamed je dokonalým vzorem člověka na věčné časy a za všech podmínek....
12 - Hadísy - ohledně zabiti. Tak Alláh dosud nakládal se všemi ostatními a nenaleznete ve Alláhových zvyklostech žádnou změnu. Káfiři a lid Knihy Muslimové křesťanům a židům říkají, že jsou výjimeční. Jsou lidem Knihy a bratry ve víře Abrahámově. Ale podle islámu jste křesťan, pouze pokud věříte, že Ježíš byl Alláhovým prorokem, žádná Nejsvětější trojice neexistuje, Ježíš nebyl ukřižován ani vzkříšen, ale vrátí se, aby nastolil právo šaría. Abyste byli skutečným židem, musíte věřit, že Mohamed je posledním v linii židovských proroků. Tento verš je pozitivní: Korán 5:77 Řekněte: Lidé Knihy, nevykračujte za hranice pravdy vašeho náboženství a nenásledujte touhy těch, kteří již před vámi zbloudili a dali zbloudit mnoha jiným. Ti sami zbloudili z přímé cesty. Islámská doktrína je dualistická, takže existuje i opačný pohled. Níže je poslední verš psaný o lidu Knihy (přičemž pozdější verš ruší nebo nahrazuje verš dřívější). Jedná se o konečné slovo. Vyzývá muslimy k válce s lidem Knihy, který nevěří v náboženství pravdy islám. Korán 9:29 Bojujte proti těm, kteří obdrželi Písmo (židé a křesťané), ale nevěří v Alláha a v soudný den. Oni nezakazují to, co zakázal Alláh a Jeho posel. Křesťané a židé neuctívají náboženství pravdy, dokud se nepodrobí a nezaplatí daň z hlavy (džizja), jsouce poníženi. Věta Oni nezakazují to znamená: neakceptují právo šaría, věta dokud se nepodrobí a nezaplatí daň z hlavy znamená: dokud se nepodrobí právu šaría. Křesťané a židé, kteří nepřijímají Mohameda jako konečného proroka, jsou káfiři. Zatímco křesťané a židé jsou v islámu považováni za nevěřící a tzv. lid Knihy, hinduisty vnímá islám jako polyteisty a pohany. Výrazy nevěřící, lid Knihy, 1016
...Maslama na to řekl: Dej mi tedy své svolení, abych mohl lhát a Kaíba obelstít. Mohamed odpověděl: Máš mé svolení říkat mu nepravdivé věci...
...Klamání, které napomáhá islámu, se nazývá takíja (sebeobrana, zamlčení, zbožný čin). Muslim však nesmí nikdy lhát jinému muslimovi. Lhát je přípustné 14
19
... Islám se stal úspěšným díky násilí, a proto téměř každý hadís označuje džihád za nejlepší čin, který může muslim vykonat. ...

... fráze známá všem muslimům: Svět je rozdělen na dar al-islám (podrobená země) a dar al-harb (země války.) 1720
... islám by měl na káfiry vyvíjet neustálý nátlak. Vztah mezi islámem a zbytkem světa je proto buďto svatou válkou nebo dočasným mírem. Tento boj je trvalý, univerzální a povinný pro všechny muslimy. Jedinou přestávkou v džihádu je situace, kdy je potřeba nabýt nových sil. Mír je dočasný. Válka je trvalá ...24
... Finanční podpora džihádu Alláh odmění ty, kteří přispívají na džihád, a prokleje ty, kteří tak nečiní. Buchárí 2,24,522 Mohamed pravil: Každý den sestupují z ráje dva andělé. Jeden říká: Ó Alláhu, odměň ty, kteří přispívají na džihád, a druhý říká: Ó Alláhu, zabij ty, kteří odmítají džihád podporovat. Podle Alláha by měl muslim své peníze utrácet za džihád. Buchárí 6,60,41 Hudhaifa pravil: Následující verš o finanční podpoře džihádu byl zvěstován Mohamedovi. Korán 2:195 Za Alláha (za džihád) štědře rozdávejte, avšak nevrhejte se do zkázy vlastníma rukama. Konejte dobré skutky, neboť Alláh miluje ty, kteří dobré skutky konají. Muslim 020,4668 Mohamed prohlásil: Kdo finančně podporuje bojovníka džihádu, je mravně rovnocenný skutečnému bojovníkovi. Kdo se postará o bojovníkovu rodinu během jeho služby, je mravně rovnocenný skutečnému bojovníkovi. 2229
DŽIHÁD - protože usiloval o oddanost Alláhovi a bojoval v džihádu. Žádná jiná smrt by nepřinesla tak velkou odměnu....

... Pro káfira neexistuje smrt, která by byla příliš bolestivá nebo krutá. Čeká je Alláhův trest v pekle, který je věčný a ještě krutější. 2735
...Islámu se také připisuje hinduistický číselný systém. Muslimové jej převzali od hinduistických matematiků včetně číslice nula. Dnes náš číselný systém nazýváme arabskými číslicemi. Od koberců až po architekturu muslimové převzali všechny vynálezy od dhimmí. Ty jsou dnes nesprávně připisovány islámu. Seznam velkých islámských učenců obsahuje dhimmí s arabskými jmény, kteří žili pod islámskou nadvládou...36
...Nebudeme jezdit na koni, ani nebudeme mít meč nebo nosit jakýkoli druh zbraně, ani zbraně vlastnit....43
...Každý odkaz na křesťany v hadísech je negativní. Muslimové denně opakují následující verše: Korán 1:5 Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme, veď nás stezkou přímou, stezkou těch, které jsi zahrnul milostí Svou, ne těch, na něž jsi rozhněván (židé), ani těch, kdo zbloudili (křesťané). Buchárí 1,12,749...45
KŘESŤANÉ - otázky? Korán, který byl zvěstován Mohamedovi, obsahuje Alláhova skutečná slova. Nikdo je nezměnil a denně je opakujete. Alláh vám jasně sdělil, že židé a křesťané překroutili Písmo svaté, které obdrželi. Tvrdili, že jejich úprava je slovo boží, aby získali hmotné výhody. Toto je Mohamedova sunna 43


51
...Peklo Většina bytostí v pekle budou ženy. Buchárí 1,2,28 Mohamed řekl: Viděl jsem pekelné plameny a většina obyvatel pekla jsou nevděčné ženy...
...Nikdy jsem se nesetkal s nikým, kdo by tak postrádal inteligenci nebo byl tak neznalý svého náboženství jako ženy... 58
...Mohamed řekl: Ať to nedělá. Alláh proklíná ženy, které nosí umělé vlasy....60
Hadísy - Buchárí 8,74,312 Mohamed: Těchto pět znaků je pro proroky typických: Obřízka, odstranění pohlavního ochlupení, depilace podpaží, zastřihávání knírků nakrátko a stříhání nehtů...61
...Znásilnění káfirské zajatkyně je součástí džihádu...


64
...Jednal bych podle Mohamedova nařízení: Zabijte kohokoliv, kdo se otočí zády k islámu. Alláh odmění zabití nepravého muslima. Buchárí 9,84,64...
... Pokud však říkám něco, co nepochází od proroka, tak je dost možné, že lžu, abych oklamal svého nepřítele...
71
MEDICÍNA, ZDRAVÍ, VĚDA - tuku a zemřela. Jeho rada zněla, aby vyhodili myš a mléčný tuk kolem ní, ale zbytek mléčného tuku nechali a snědli. Buchárí 7,71,673 Mohamed: Pokud spadne do nádoby s tekutinou moucha, potopte ji a pak vyhoďte. V jednom z křídel mouchy je nemoc, ale v druhém je na tu nemoc lék. Buchárí 7,71,591 Po cestě do Medíny Ghálib onemocněl. Ibn Abí Atik za ním šel a řekl nám všem: Nemoc vyléčíte černým římským kmínem...72
...A dodal: Je to tak. Mohamed nám zakázal močit a vyměšovat čelem ke kible (Mekce). Také zakázal utírat si zadek pravou rukou, méně než třemi oblázky, zvířecím trusem, nebo kusem kosti. Buchárí 1,4,144 Když šel Mohamed na stranu, říkával: Alláhu, ochraň mě od zlých duchů a hříšných činů. Buchárí 1,4,146 Mohamed: Pokud musíte jít na stranu, když jste ve veřejném prostoru, neměli byste být čelem ani zády k Mekce. Místo toho byste se měli otočit na západ nebo na východ. Buchárí 1,8,388 Mohamed řekl: Při vyměšování nebuďte k Mekce čelem ani zády. Místo toho buďte čelem k východu nebo k západu. 70 88
...Skutečný islám Jaký je tedy skutečný islám? Je to radikální islám? Fundamentalistický islám? Umírněný islám? Mekkánský islám? Medínský islám?
Existuje pouze islám. Islám je jako duha je to širokospektrální politický systém. Kdo namítá, že skutečný islám je umírněný nebo fundamentalistický, ten říká, že duha je červená nebo zelená. Duha není červená ani zelená. Duha má všechny barvy. Islám není ani mírumilovný, ani násilný. Islám je totiž mírumilovný i násilný zároveň. Není možné násilnou část islámu odstranit, tak jako nelze odstranit červenou barvu z duhy...
89
KOMENTÁŘE - Tabulka 1: Dualistická a jednotná etika Mekkánské pojetí dualismu Medínské pojetí dualismu Pojetí jednotné etiky Islám je náboženstvím míru, opravdový muslim se nikdy neuchyluje k násilí. Umělci a intelektuálové jsou potlačováni. Islám je náboženství příbuzné judaismu a křesťanství. Vyžaduje se, aby se hostitelská kultura přizpůsobila islámu. Mimo islámskou komunitu se dodržují místní zákony. Chudobu islámu způsobili káfiři. Proti káfirům se používá násilí a vyhrůžky. Důvodem k násilí je skutečnost, že se káfiři nepodrobili islámu. Umělcům a intelektuálům, kteří urážejí islám, je vyhrožováno a/ nebo jsou zabiti. Umění a myšlení se musí podřídit islámu. Každé náboženství se musí podřídit islámu. Rozdíly jsou potřeny výhrůžkami a násilím (jakýkoliv kompromis je pouze dočasný). Islámské právo (šaría) je nadřazené...

pdf str. 87


90
Hadísy - Poznámka k překladu koránu do angličtiny Korán je v mnoha ohledech jedinečná kniha. Obsahuje komplikovanou směs krásy, násilí a nesrozumitelnosti. Jedním z východisek problematické povahy koránu je použití lepšího překladu, který dokáže krutost a násilí zredukovat. Existují dva přístupy k překladu násilných veršů v koránu násilí v textu ponechat, nebo je zmírnit. Různé přístupy k překladu lze porovnat na webových stránkách, které nabízejí paralelní překlady, například stránka http://www.quranbrowser.com/ poskytuje deset různých překladů.
Každý překlad koránu musí odpovídat síře, posvátnému životopisu Mohameda, a hadísům, tradicím ustaveným Mohamedem. Síra i hadísy jsou plné násilí páchaného ve jménu džihádu. Překlady koránu ponechávající v textu násilí tedy souzní s historickou doktrínou džihádu založenou na Mohamedově životním příběhu. Korány vydávané ...

Is Islam a Religion of Peace?
Born to Hate JewsPragerU
cnn corrupt news

PROOF: CNN caught staging FAKE NEWS SCENE (London Attacks, June 3rd 2017)


CNN Caught Staging Fake News to Show Muslim Support After London Attacks?Invaze muslimů do Evropy je plánovaná akce, byla domluvena v roce 1995, říká Benjamin KurasWeb giant won't remove vile rants: One million see videos which inspired killer but Google says it doesn't break their rulesSIOE - Stop Islamisation of Europe


Britain takes major step to ban Christianity from public places

... Sharif has been trying to get social media outlets to adhere to his country's blasphemy laws, which state that anything deemed insulting to Islam or Muhammad is a crime, and those convicted of it can be sentenced to death. Interior Minister Chaudhry Nisar Ali Khan called blasphemy "an issue about the honor of every Muslim," and threatened to "take strong action" against Facebook and other platforms that do not comply. He also mentioned, however, that Facebook had agreed to send a delegation to Pakistan to work something out ...

za rouhání proti islámu na facebooku trest smrti :o

Evropa: Boj proti "Fake News"

napsal
Překlad původního textu: Europe: Combating Fake News

Pokud jde o téma "no-go-zón," je to do značné míry otázka sémantiky. Pokud řeknete, že existují oblasti, kam se i policie bojí jít, kde jen stěží platí normální sekulární zákony dané země, pak je nesporné, že tyto oblasti v současné době existují v několika zemích západní Evropy. Francie je jednou z nejvíce postižených zemí: má velkou populaci arabských a afrických imigrantů, včetně milionů muslimů.

no-go-zona
https://cs.gatestoneinstitute.org/10419/evropa-boj-proti-fake-newsAyaan Hirsi Ali, ve své nové knize The Challenge of Dawa

https://cs.gatestoneinstitute.org/10221/reagovat-extremisticky-islam

https://cs.gatestoneinstitute.org/10476/manchester-utok-sok

The Religion of Peace
http://thereligionofpeace.com
www.youtube.com/watch?v=7z2g2kwvlDs
Ayaan Hirsi Ali
islámský teror
islam terror
islámský extrémismus


4 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Warner: Šaría se na Západě zavádí krok za krokem. Cíl islámu je, aby se celý svět modlil k Alláhovi ...

https://video.aktualne.cz/dvtv/warner-je-tu-pliziva-saria-muslimove-maji-specialni-vyjimky/r~d8951e4c9c3911e6a222002590604f2e/


Sebevrahy má odradit prasečí kůže

http://zpravy.idnes.cz/sebevrahy-ma-odradit-praseci-kuze-dlr-/zahranicni.aspx?c=A020226_145710_zahranicni_tom

Anonymní řekl(a)...

BREAKING!

"London Major Makes Sweeping Upgrade to London Police Strategy to Combat Terrorism"


London police who do not carry guns will hereby be stationed no more than 20 minutes away from police with guns....the police with guns will be stationed no more than 20 minutes away from the police who have bullets... the police with bullets will be stationed no more than 20 minutes away from the locked safes containing the bullets

Anonymní řekl(a)...

Germany: 62yo Woman Fined 1,350 Euros For Sharing Anti-Migrant Joke On Facebook

www.informationliberation.com/?id=56837


BenGarrison Cartoons

Anonymní řekl(a)...

Pár poznámek ke kauze „alžírské šestky“

https://kechlibar.net/wordpress/2018/04/06/par-poznamek-ke-kauze-alzirske-sestky/