01.02.18

Permakultura - Ekobuš

Permakultura - Ekobuš           Jaké jsou ekologické limity země - Planetary boundaries

PDC – Permaculture Design Certificate

www.AkademiePermaKultury.cz


Akutní žilní trombóza - Hrozí na cestách i vám?


Sloužíme penězům a tabulkám, nakupování v obchodech jsem vzdal, přiznává výživový poradce Havlíček - info.cz


V KH kraji např.: Zahrada Na kopci

www.NutriStopa.cz

www.PermaSeminka.cz


Kult minitrávníků decimuje hmyz. Vymírají i hojné druhy, říká entomolog...


AGRO-FOREST  -  VRBOVÉ STAVBY - TOPOLY


www.acs.edu.au

Google překlad

Courses > Horticulture > Permaculture and Self Sufficiency > Permaculture Systems

1  Principy permaculture

        
Povaha a rozsah
        
Principy permaculture
        
Umístění
        
Funkce
        
Prvky
        
Plánování nadmořské výšky
        
Biologické zdroje
        
Recyklace energie
        
Rozmanitost
        
Přirozená posloupnost
        
Maximalizace okrajů
        
Další pojmy a systémy, které byly začleněny do permaculture
        
Udržitelnost
        
Organics
        
Žádné zahradnické práce (od Esther Deans)
        
Bez výsadby
        
Střídání plodin
        
Zelený výkrm hnojiva
        
Kompostování
        
Společenská výsadba
        
Ochrana před škodlivými organismy a chorobami

2  
Principy návrhu
        
Ekosystémy
        
Abiotické složky ekosystému
        
Biotické složky ekosystému
        
Ekologické pojmy a pojmy
        
Biomasa
        
Pochopení klimatu
        
Mikroklímy
        
Den studia
        
Voda v systémech perkultury
        
Minimalizace potřeb vody
        
Suchá krajina
        
Zavlažování
        
Použití swales
        
Rámcové lůžka pro čištění odpadních vod
        
Rostlinné druhy rostlin
        
Hydrologický cyklus
        
Voda - přímý pád na povrch půdy, zachycený pád, pád na vodní útvary
        
Dešťové srážky, evaporace, infiltrace
        
Účinné dešťové srážky
        
Půdní prostředí - mikroorganismy, organická hmota
        
Typy degradace půdy
        
Typy eroze a kontroly
        
Slanost a její kontrola
        
Okyselování a úprava pH půdy
        
Divoká zvěř v systému Permaculture
        
Struktura systému Permaculture
        
Rostliny a jejich funkce v permakultuře
        
Cechy a stohování
        
Dědictví

3  
Plánování zón a odvětví
        
Rozsah a povaha
        
Pět standardních zón
        
Sektory
        
Profil krajiny
        
Výběr místa
        
Informace před plánováním; co je potřeba a jak ji najít
        
Postup pro koncepční návrh; krok za krokem
        
Údaje o lokalitě a lokalitě záznamu

4  
Permacultura
        
Forsesty a stromy
        
Stromy jako měniče energie
        
Typy lesů; paliva, potravy, krmení, přístřeší, bariéra, strukturální, zachování
        
Lesní zařízení
        
Navrhování požáru nebo větru
        
Ohnivzdorné rostliny
        
Mandala zahrady a jejich stavba
        
Klíčové dírky
        
Vodní útvary v systému permaculture
        
Návrh vodního tělesa
        
Možnosti uzavření vody
        
Vodní rostliny (tři typy)
        
Řízení vodních ploch
5  
Zvířata v Permaculture
        
Umístění pro zvířata
        
Funkce pro zvířata v systému permaculture
        
Včely, drůbež, prasata, dobytek
        
Pasoucí zvířata
        
Typy oplocení (post a železnice, živý plot, drát, ostnatý drát, elektrické, banky a stoupání, brány
        
Zásobování vodou z vody
        
Úkryt pro zvířata - stromy, údolí, účelové přístřeší
        
Ptactvo
        
Žížaly
        
Rozsah akvakultury a povaha
        
Výrobní systémy akvakultury (EP a IP)
        
Druhy akvakultury
        
Řízení akvakultury
        
Sklizeň ryb

6  
Rostliny v Permaculture
        
Rozsah a povaha rostlin pro použití v permakultuře
        
Pěstování zeleniny organicky
        
Fyzikální vlastnosti půdy
        
Jak testovat a pojmenovat půdu
        
Chemické vlastnosti půdy
        
Půdní výživa
        
Hnojiva
        
Živočišná hnojiva
        
Tekuté rostlinné krmivo
        
Prach z hornin
        
Stanovení dusíku
        
Mycorrhyzae
        
Identifikace nedostatků živin v rostlině
        
Použití mulče
        
Typy mulče
        
Správa plevele
        
Preventivní kontrolu plevele
        
Další metody kontroly plevele

        
Kultura vybraných permakulárních rostlin - chřest, černá kobylka, maniok, čekanka, danielion, endive, fenikel, česnek, zázvor, křen, pór, mincovna, okra, pigie, rebarbory, sladké brambory, tarowarrigul
        
Kultura vybraných druhů ovoce - jablko, meruňka, třešeň, citrus, fig, loquat, nasi hrušková, olivová, broskvová, hrušková, švestková, dýně
        
Kultura vybraného tropického ovoce - avokádo, banán, karambol, kokosový ořech, jablečné jablko, guava, mango, paw paw, pepino, pieapple
        
Kultura vybraných vinic - hroznový, passionfruit, kiwi
        
Kultura vybraných bobulí
        
Kultura vybraných ořechů
        
Kultura vzácnějších ořechů
        
Plodiny rostou ve stínu
        
Krmné rostliny
        
Škůdci rostlin a řízení chorob pro permaculture
        
Rostliny s insekticidními vlastnostmi

7  
Vhodné technologie
        
Rozsah a povaha vhodné technologie
        
Solární energie
        
Větrná energie
        
Metan
        
Výkon biopaliv
        
Kompostovací toalety
        
Energeticky účinné bydlení
        
Živé ploty (živé ploty, živé ploty atd.)
        
Recyklace vody

Domácí potřeby - ovládání klimatizace, vytápění prostoru, mytí a sušení prádla, varné a varné kamny, chlazení a chlazení, zásobování teplou vodou, úspora vody, elektřina a osvětlení
         Alternativní energie a řízení
         Odstraňování odpadu: kuchyňský odpad, nekompostový odpad, recyklace
         Systém biologické filtrace
         Ochrana a recyklace
         Typy odpadních vod (tekutý odpad, šedá voda, černá voda)
         Úspora energie
         Solární energie
         Sluneční skleníky
8   Příprava plánu
         Rozsah, povaha a metody
         Projektování přírodních katastrof
         Kreslení plánu
         Vypracování konečného návrhu

Každá lekce vyvrcholí zadáním, které je předáno škole, označené školiteli a vráceno vám s jakýmikoliv relevantními návrhy, připomínkami a v případě potřeby další četbou.zdroj:
https://www.acs.edu.au/courses/permaculture-systems-145.aspx

Courses > Horticulture > Permaculture and Self Sufficiency > Permaculture Systems


There are 8 lessons in this course:
 1. Permaculture principles
  • Nature and scope
  • Principles of permaculture
  • Location
  • Functions
  • Elements
  • Elevation planning
  • Biological resources
  • Recycling energy
  • Diversity
  • Natural succession
  • Maximising edges
  • Other concepts and systems that have been incorperated into permaculture
  • Sustainability
  • Organics
  • No dig gardening (from Esther Deans)
  • No till planting
  • Crop rotation
  • Green manure cropping
  • Composting
  • Companion planting
  • Pest and disease prevention and management
 2. Design principles
  • Ecosystems
  • Abiotic components of an ecosystem
  • Biotic components of an ecosystem
  • Ecological concepts and terms
  • Biomass
  • Understanding climate
  • Microclimates
  • Degree days
  • Water in permaculture systems
  • Minimising water needs
  • Arid landscapes
  • Irrigation
  • Using swales
  • Reed beds for waste water treatment
  • Reed bed plant species
  • Hydrological cycle
  • Water - Direct fall onto land surface, intercepted fall, fall onto water bodies
  • Rainfall, Evapouration, Infiltration
  • Effective rainfall
  • Soil Environments - micro organisms, organic matter
  • Types of soil degradation
  • Types of erosion & control
  • Salinity and its control
  • Soil acidification and management of pH
  • Wildlife in a Permaculture system
  • Structure of a Permaculture system
  • Plants and their function in permaculture
  • Guilds and stacking
  • Successions
 3. Zone & sector planning
  • Scope and nature
  • Five standard zones
  • Sectors
  • Landscape profile
  • Site selection
  • Pre planning information; what is needed and how to find it
  • Procedure for concept design ; step by step
  • Recording site and locality details
 4. Permaculture techniques
  • Forsests and trees
  • Trees as energy transducers
  • Types of forests; fuel, food, forage, shelter, barrier, structural, conservation
  • Forest establishment
  • Designing fire or wind break
  • Fire resistant plants
  • Mandala gardens & their construction
  • Keyhole beds
  • Water bodies in a permaculture system
  • Water body design
  • Water containment options
  • Water plants (Three types)
  • Managing water bodies
 5. Animals in Permaculture
  • Location for animals
  • Functions for animals in a permaculture system
  • Bees, poultry, pigs, cattle
  • Grazing animals
  • Types of fencing (post and rail, hedge, wire, barbed wire, electric, banks and rises, gates
  • Animal water supply
  • Shelter for animals - trees, a valley, purpose built shelter
  • Birds
  • Earthworms
  • Aquaculture scope and nature
  • Aquaculture production systems (EP and IP)
  • Aquaculture species
  • Aquaculture management
  • Harvesting fish
 6. Plants in Permaculture
  • Scope and nature of plants for use in permaculture
  • Growing vegetables organically
  • Physical characteristics of a soil
  • How to test and name a soil
  • Chemical characteristics of a soil
  • Soil nutrition
  • Fertilisers
  • Animal manures
  • Liquid plant feeds
  • Rock dusts
  • Nitrogen fixation
  • Mycorrhyzae
  • Identifying plant nutrient deficiencies
  • Using mulches
  • Types of mulch
  • Weed management
  • Preventative weed control
  • Other methods of weed control
  • Culture of selected permaculture plants - asparagus, black locust, cassava, chicory, danelion, endive, fennel, garlic, ginger, horseradish, leek, mint, okra, pigface, rhubarb, sweet potato, tarowarrigul greens, water cress, water spinic, yams
  • Culture of selected fruits - apple, apricot, cherry, citrus, fig, loquat, nasi pear, olive, peach, pear, plum, quince
  • Culture of selected tropical fruits - avocado, banana, carambola, coconut, custard apple, guava, mango, paw paw, pepino, pieapple
  • Culture of selected vines - grape, passionfruit, kiwifruit
  • Culture of selected berries
  • Culture of selected nuts
  • Culture of rarer nuts
  • Crop plants which grow in shade
  • Fodder plants
  • Plant pest and disease management for permaculture
  • Plants with insecticidal properties
 7. Appropriate Technologies
  • Scope and nature of appropriate technology
  • Solar energy
  • Wind energy
  • Methane
  • Biofuel power
  • Composting toilets
  • Energy efficient housing
  • Living fences (hedges, hedgerows etc)
  • Water recycling
  • Domestic needs - climate control, space heating, washing and drying clothes, cooking and cook stoves, refrigeration and cooling, hot water supplies, water conservation, electricity and lighting
  • Alternative energy and management
  • Waste disposal: kitchen waste, non composting waste, recycling
  • Biological filtration system
  • Conservation and recycling
  • Types of waste water (liquid waste, grey water, black water)
  • Energy conservation
  • Solar energy
  • Solar greenhouses
 8. Preparing a Plan
  • Scope, nature and methods
  • Designing for natural disasters
  • Drawing a plan
  • Developing the final design
Each lesson culminates in an assignment which is submitted to the school, marked by the school's tutors and returned to you with any relevant suggestions, comments, and if necessary, extra reading.


Hrozí kolaps ekosystému? Hmyz vymírá, jeho počty klesly až na čtvrtinu

Zahrady, kde funguje přirozený koloběh a nepoužívá se žádná chemie

Až třetině předčasných úmrtí by šlo zabránit přechodem na vegetariánstvíLouky - Luční kvítí  farma Planta Naturalis 
http://plantanaturalis.com

Českým loukám chybí život. Firma to chce změnit
perma-rostliny.cz
perma-srub.cz
Pražená dýňová semínka receptŽádné komentáře: