30.12.13

Kontrola finančního úřadu a jak se bránit?

Kontrola finančního úřadu a jak se bránit?


Definitivně potvrzeno, pro daňovou kontrolu nemusí mít berňák důvody

Jak se bránit doměřené dani

Kdy je zahájení daňové kontroly nezákonné?

15 změn v daňovém řádu pwc

Jak (NE!)jednat s finančním úřadem

Baví mě bojovat s finančním úřadem


Jak probíhá kontrola inspekce práceČetnosti daňových kontrol podle místa sídla firmy

Zákaz vstupu státních úředníků do Chudenic zrušil krajský soud

Kontroly šikanují města. Chtějí u nich najít chyby stůj co stůj

Váš záchranný kruh v daňovém řízeníportal.justice.cz/ejustice/info-soud
1)

Co správce daně kontroluje?

V rámci místního šetření může správce daně kontrolovat jak samotného daňového poplatníka,tak dalších osob zúčastněných na správě daní. K provedení místního šetření může správce daně přizvat osobu,jejíž přítomnost je podle povahy věci potřebná a může si vybrat místo,pozemek,budovu či kancelář,které je vzhledem k účelu místního šetření nejvhodnější.
Pracovníci finančního úřadu procházejí v průběhu kontroly vaše účetnictví a často požadují další podklady,například soupis majetku,inventurní protokoly,leasingové smlouvy,podklady k daňově účinným nákladům.
"Daňové subjekty stíhá tzv. důkazní břemeno,kdy musí prokázat vše,co ve svém daňovém přiznání či účetnictví uvádí. Je tedy v jejich zájmu poskytnout správci daně v průběhu daňové kontroly informace a písemnosti v tomto smyslu. Na druhé straně nikdo nemůže být nucen k tomu,aby o sobě poskytoval informace,které by mu mohly v konečném důsledku uškodit. Je tedy vždy na zvážení,jaké informace poskytnout, " říká daňový poradce Tomáš Hajdušek.
Správce daně může také pořizovat obrazový nebo zvukový záznam a má právo si vyžádat výpis z účetních záznamů nebo jiných informací. Kontrola si mimo jiné může vyžádat nebo odebrat pro účely bližšího posouzení nebo expertizy vzorky věcí a zapůjčit doklady.

Nejčastější příklady

Mezi nejčastěji kontrolované oblasti pak patří zejména:daňové odpisy,rezervy na opravu hmotného majetku či zda provedený zásah do hmotného majetku má charakter opravy nebo technického zhodnocení,účtování nákladů a výnosů v časové a věcné souvislosti,dále zásoby,zejména manka a škody,a kontrola správnosti tvorby opravných položek k pohledávkám a zaměstnanecké benefity.
U firem,které nějakým způsobem účtují i mezinárodně prvek,nebo mají v Česku více společností,se kontroly často zaměřují na poradenský evergreen posledních let zvaný převodní ceny mezi spřízněnými osobami.2)

Práva a povinnosti poplatníka

Jaké má poplatník povinnosti?
• umožnit správci daně zahájení a provedení daňové kontroly
• zajistit vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly
• poskytnout nezbytné informace o vlastní organizační struktuře
• předložit důkazní prostředky prokazující jeho tvrzení
• umožnit jednání s kterýmkoliv svým zaměstnancem nebo osobou vykonávající jeho činnost
• nezatajovat doklady

Na co má poplatník právo?
• být přítomen jednání se svými zaměstnanci nebo dalšími osobami,které vykonávají jeho činnosti
• předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky
• vyvracet pochybnosti vyjádřené správcem daně
• vyjádřit se před ukončením daňové kontroly k výsledku uvedenému ve zprávě


3)

Jak dlouho kontrola trvá?

Daňový řád nelimituje maximální možnou délku trvání daňové kontroly.

Přesto daňová kontrola se dle zákona provádí v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení účelu. Ze zásady hospodárnosti tedy vyplývá,že by finanční úřad měl při kontrole postupovat účelně a bez zbytečných průtahů.
 
V případě,že tomu tak není,braňte se podáním podnětu k nadřízenému orgánu,v krajním případě žalobou na ochranu proti nečinnosti.

Zároveň daňovou kontrolu je nutno zahájit do tří let od konce zdaňovacího období. Zjednodušeně řečeno,do konce roku 2012 může finanční úřad zahájit kontrolu roku 2009,2010 nebo 2011,ale už nikoliv roku 2008.

Výsledkem daňové kontroly totiž zpravidla bývá doměrek daně. Když úřad nestihne kontrolu ve lhůtě pro doměření daně provést,nemůže ji doměřit.

Finanční poradci zároveň upozorňují na fakt,že lhůta pro stanovení daně nepočítá od konce zdaňovacího období,v němž vznikla daňová povinnost,ale až ode dne,v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení,nebo v němž se stala daň splatnou,aniž by zde současně byla povinnost podat řádné daňové tvrzení.

(Pokud tedy podáváte daňové přiznání do konce března se lhůta prodlužuje o 3 měsíce,v případě daňového poradce pak o 6 měsíců,a existují i další "prodlužující" výjimky)

Lhůta,po kterou nám finanční úřad může doměřit přiznanou daň,se může automaticky prodloužit z důvodu zahájení daňové kontroly. (pro prodloužení lhůty pak jsou i několik dalších důvodů)


4)

Může kontrolor přijít bez ohlášení?

Oznámení daňové kontroly ze strany finančního úřadu není povinné. Plán kontrol je pouze interním dokumentem daňové správy. Daňový řád finančnímu úřadu povinnost oznámit dopředu úmysl zahájit kontrolu neukládá.

Jako firma tedy nemáte možnost si dopředu zjistit,zda je u vás daňová kontrola plánovaná a tím méně,jaké časové období bude kontrolovat.

Je však běžnou praxí,že úmysl zahájit daňovou kontrolu je společnosti sdělen alespoň s několikadenním předstihem,formálním dopisem či telefonicky.

"Jednou ze základních zásad správy daní je zásada vzájemné součinnosti. Tedy pracovníci správce daně by se obvykle měli předem s daňovým subjektem dohodnout na termínu zahájení daňové kontroly. Nejčastěji se tak děje telefonicky, " doplňuje daňový poradce Tomáš Hajdušek.

Změna termínu

Finanční úřad bývá přístupný i k posunutí termínu zahájení.

Pouze pokud se jedná o poplatníka problematického,takzvaně nekontaktního,který s finančním úřadem nespolupracuje či zahájení daňové kontroly maří,je kontrola zahájena bez ohledu na jeho přístup.

Spolupráce s finančním úřadem se vám každopádně vyplatí. Nebudete-li s kontrolory komunikovat ani v průběhu kontroly,bude vám daň vyměřena takzvaně dle pomůcek. Zjednodušeně řečeno,kontroloři si zjistí,kolik odvádí na daních obdobní podnikatelé jako vy. Takový způsob stanovení daně samozřejmě bývá pro poplatníka téměř vždy nevýhodný ve srovnání se situací,kdy by se vycházelo z jeho vlastního účetnictví.


5)

Jednou ze základních zásad správy daní je zásada vzájemné součinnosti tzn. finanční kontrola a kontrolovaná firma by spolu měly spolupracovat.

Spolupráce s finančním úřadem po celou dobu kontroly se vám vyplatí. Nebudete-li s kontrolory komunikovat ani v průběhu kontroly,bude vám daň vyměřena takzvaně dle pomůcek.

Zjednodušeně řečeno,kontroloři si zjistí,kolik odvádí na daních obdobní podnikatelé jako vy.

Takový způsob stanovení daně samozřejmě bývá pro poplatníka téměř vždy nevýhodný ve srovnání se situací,kdy by se vycházelo z jeho vlastního účetnictví. Nereagovat na tuto výzvu správce daně není rozumné,protože daňový subjekt v těchto případech nevyužije celou řadu svých práv,která při daňové kontrole má.

Navíc má tato skutečnost za následek obnovu běhu lhůty pro vyměření daně,stejně jako je tomu při zahájení klasické daňové kontroly.


6)

Dokazování:Lepší argumentace vyhrává

Klíčovou fází daňové kontroly je dokazování. "Daňový subjekt by obecně neměl podcenit význam pečlivé volby strategie a argumentace pro výsledek řízení,a tedy i důsledky (nejen) pro jeho majetkovou sféru. Proto by měl již od počátku,tj. ihned poté,co se dozví o možném zahájení kontroly,spolupracovat s odborníkem,který jej celým procesem provede, “ uvádí Petra Nováková, advokátka pracující při PwC Česká republika.

Stále platí,že poplatník má v daňovém řízení dvě základní povinnosti,a sice povinnost přiznat daň a povinnost předložit důkazy ke skutečnostem,které uvedl v daňovém přiznání. Důkazní břemeno proto leží v rámci daňové kontroly primárně na firmě. Výsledek kontroly do značné míry závisí na kvalitě předložených důkazních prostředků a zvolené strategii důkazního řízení.

Důkazní břemeno společnosti není bezbřehé. Předně má povinnost prokázat na základě výzvy správce daně jen ty skutečnosti,které uvádí v daňovém přiznání. Není na firmě prokazovat skutečnosti týkající se jiných poplatníků,(např. obchodních partnerů.)

"Přílišná informační vstřícnost či otevřenost se obvykle nevyplácí,neboť vše lze použít proti daňovému subjektu. A nejhůře se vyvrací vlastní tvrzení. Proto vždy doporučuji být zdrženlivý a reagovat až na oprávněné požadavky správce daně,podané písemnou formou. Za samozřejmost ale považuji slušné a korektní chování vůči pracovníkům správce daně, " dodává Hajdušek.

Požadované důkazy rovněž musejí souviset s věcným a časovým rámcem daňové kontroly. Kontroloři nemohou chtít dokumenty z roku 2010,když kontrolují rok 2011.

Stejně tak vás nesmějí nutit k prokazování neexistujících skutečností,například že jiné společnosti nedodaly určité zboží nebo neposkytly službu.


7)

Důkazem může být cokoli

Daňový řád neobsahuje žádný katalog důkazních prostředků. Lze tedy zjednodušeně užít všech podkladů,které máte k dispozici. Jde zejména o listiny,znalecké posudky,lze navrhnout svědeckou výpověď nebo ohledání věci.

Je zřejmé,že svá tvrzení obsažená v daňovém přiznání prokážete především svým účetnictvím a jinými povinnými záznamy. Pozor,společnost se nemůže své důkazní povinnosti zprostit,a to ani v případě,že její účetnictví je prokazatelně odcizeno i zničeno,třeba při povodni nebo pověří-li vedením svého účetnictví jinou společnost.

Leckdy však ani existence formálně bezvadných účetních dokladů,především příjmových dokladů či faktur,ještě nemusí stačit k prokázání,že se operace,která je jejich předmětem,opravdu uskutečnila.

V takovém případě ale budou muset berní úředníci prokázat,proč mají o správnosti předloženého účetnictví důvodné pochybnosti. Dochází tak k přechodu důkazního břemene na finanční úřad. Teprve když úspěšně zpochybní správnost a průkaznost vámi předloženého účetnictví,budete muset prokázat svá tvrzení jinak než účetními doklady,třeba svědeckou výpovědí.

8)

Jaké hrozí firmě sankce?

V případě,že berní úředníci naleznou nějaké pochybení následuje sankce za porušení povinnosti. Sankce se dělí do dvou skupin – za nesplnění povinností nepeněžité povahy a za pozdní úhradu nebo neuhrazení daně.

Pokuta za zpoždění
Pokud daňový subjekt podá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání po zákonem stanovené lhůtě (toleruje se zpoždění do pěti pracovních dnů) nebo ho nepodá vůbec. Výše pokuty není závislá na uvážení správce daně,ale činí 0, 05 % z částky daně,0, 05 % z daňového odpočtu nebo 0, 01 % z daňové ztráty za každý den prodlení,nejvýše 5 %,přičemž minimální částka je 500 Kč a maximální částka je 300 000 Kč.

Pořádková pokuta
Může být uložena jednak za nesplnění povinností nepeněžité povahy,které firmě stanoví zákon nebo správce daně (např. registrační povinnost,oznamovací povinnost),ale podmínkou je,že se jedná o za závažné ztěžování či maření správy daně.
Další možností uložení pořádkové pokuty při jednání se správcem daně,pokud dotyčný ruší pořádek,neuposlechne pokynů úřední osoby nebo se k ní chová urážlivě. Pokutu může správce daně uložit daňovému subjektu nebo i jiné osobě zúčastněné na správě daní. (Pokud tedy půjdete se svým účetním nebo daňovým poradcem na kontrolu ke svému správci daně a správce daně vyhodnotí vaše chování nebo chování vašeho účetního nebo daňového poradce během kontroly jako urážlivé,může vám nebo vašemu doprovodu během jednání vyměřit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč,a to i opakovaně.

Penále
Daňovému subjektu vzniká zákonná povinnost uhradit penále z částky doměřené daně tak,jak byla stanovena oproti poslední známé dani,ve výši:20 %,je-li daň zvyšována; 20 %,je-li snižován daňový odpočet,nebo 1 %,je-li snižována daňová ztráta

Trest za nižší přiznanou daň
V případě,že firma přizná nižší daň,než měla,a finanční úřad daň doměří,zaplatí firma penále 20 % doměřené daně,přitom nezávisí na okamžiku doměrku. Navíc musí zaplatit úrok z prodlení za každý den opoždění.

Úrok se počítá z repo sazby ČNB zvýšené o 14 %.  Pokud je daň doplácena na základě dodatečného daňového přiznání,zaplatí se jen úrok z prodlení.

Úrok z prodlení
Daňový subjekt je v prodlení,neuhradí-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou,zvýšené o 14 procentních bodů,platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z prodlení nevzniká,nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.


9)

Braňte se již v průběhu kontroly

Dospějete-li už v průběhu daňové kontroly k závěru,že je postup kontrolorů v rozporu se zákonem nebo jinak vybočuje,ohraďte se.

Podle zákona o správě daní a poplatků je obranným prostředkem podání námitky,která bude v daňovém řádu nahrazena stížností. Jejím obsahem by pak mělo být poukázání na nesprávný postup berního úředníka. Možnost uplatnit námitku,respektive stížnost,nepodceňujte.

Nezjedná-li nadřízený pracovník kontrolora nápravu,obraťte se na soud. Již samotné provádění nezákonné daňové kontroly totiž dle závěrů judikatury může představovat nezákonný zásah,proti němuž je možné požádat o soudní ochranu v jeho průběhu,tedy předtím,než je na základě daňové kontroly doměřena daň.

Společník
Složitost procesu daňové kontroly nutí firmy často k tomu,aby si pro jednání s finančním úřadem braly spojence. Většinou se jedná o daňové poradce,nicméně daňový řád vedle toho zavádí zcela nový institut odborného konzultanta. Odborný konzultant nemusí o daních či účetnictví vůbec nic vědět.

Nahlížejte do spisu

Z praktického hlediska je rovněž užitečné nahlížet pravidelně do svého spisu. Obsahem daňového spisu jsou pak veškeré písemnosti,které souvisejí s kontrolou,respektive vašimi daňovými povinnostmi. Ze spisu tak lze zejména zjistit,zda kontrolor postupuje při kontrole aktivně a nedochází k neodůvodněným průtahům.

Ze spisu se také dozvíte,jaké důkazní prostředky proti vám správce daně doposud shromáždil. Například zdali neprovedl výslech svědka - vašeho obchodního partnera -,aniž byste byli přítomni.

Vzhledem k tomu,že spis má i svoji neveřejnou část,do níž nesmíte nahlížet,mají někteří berní úředníci snahu shromažďovat své důkazy v této neveřejné části. Především Ústavní soud ale zastává názor,že právem jednotlivce je být seznámen s tím,jaké informace o něm úřad v jeho věci shromažďuje. Samozřejmě za předpokladu,že budou zachovány v tajnosti údaje o jiných společnostech.


10)

Nepodceňujte zprávu o kontrole

Důležitým okamžikem v průběhu daňové kontroly je průběh jejího ukončení. Především máte právo se s kontrolními závěry předem seznámit,následně pak znova,a to v podobě návrhu zprávy o kontrole,a ve lhůtě přiměřené rozsahu zprávy se k nim vyjádřit.

Tomuto právu odpovídá povinnost berního úředníka vaše vyjádření do zprávy zaznamenat a vypořádat se s ním. Pokud tedy s kontrolními závěry nesouhlasíte,vyjádřete svůj nesouhlas již v této fázi a nečekejte až na případné odvolání.

Kontrolní proces je ukončen teprve podpisem konečné zprávy o kontrole. Byly-li v jejím průběhu zjištěny chyby ve vykázané daňové povinnosti,následuje vydání dodatečného platebního výměru. A vám nezbývá než zaplatit.


zdroj:
Má přijít kontrola z finančního úřadu. Co dělat, jak se připravit a případně bránit?


Blíží se čas na sestavení výroční zprávy, víte jak na to?

Zdaňování nemovitostí v roce 2014 – první zkušenosti a plánovaná novela na rok 2015

Novinky v cestovních náhradách od 1. 1. 2014

Kurzové rozdíly při zajišťovacím účetnictví


Žádné komentáře: