02.04.17

Spodní voda - studny ČR

Spodní voda - studny ČRKonečně víme, proč se voda tak výrazně odlišuje od ostatních kapalin


Sinic ve vodě se už nezbavíme. 
A můžeme si za to sami, říká hydrobiolog Jindřich Duras

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.

Vodu považujeme za něco samozřejmého

www.youtube.com/user/cro1radiozurnal/search?query=voda

Hydrogeologie a hydroekologické mapy             

Voda v krajině: problematika sucha a fosforuVODA V ČESKÉ REPUBLICE

Podzemní vody rozlišujeme na vody s mělkým oběhem, které se v podloží pohybují v hloubkách 10 až 100 m a jsou prosté minerálů, a na vody hluboké.

Podhůří Orlických hor (oblast Náchod - Dobruška - Rychnov nad Kněžnou) s nejvýznamnějšími zdroji v okolí Opočna a Dobrušky.
Česká křídová tabule je zde narušena tektonikou krystalinika. Jedná se o zásobárnu vody pro Hradec Králové.


Podzemní voda – Wikipedie


Pozorovací sítě podzemních vod - ČHMÚ

Pozorovací síť podzemních vod ČHMÚ

Voda - ČHMÚ

Návrh na přestavbu pozorovací sítěDříve prací prášky, dnes lidská moč. To je potrava pro sinice. Už se jich nezbavíme, varuje expert

17. 7. | Na tom, aby nás sinice trápily, pracujeme od druhé světové války, teď už se jich nezbavíme, tvrdí hydrobiolog z Povodí Vltavy Jindřich Duras. Celou zeměkouli podle něj překrmujeme živinami a sinice jsou dostatečně zásobené fosforem. Dramaticky musíme snížit jeho množství ve vodě, popisuje Duras. Potíž je podle něj kromě sinic i s látkami, které nejsou vidět, ať už jde o zbytky antibiotik, pesticidy nebo impregnace. Těch látek jsou stovky a my nemáme představu, co způsobují, říká hydrobiolog...

Venku je horko, podle českých vědců má ale Evropa nejvíc vody za tisíc let     

Vysychá Česko? Téma Rozstřelu s bioklimatologem


Nature.comClimate-driven shifts in sediment chemistry enhance methane production in northern lakes

Persistent multi-scale fluctuations shift European hydroclimate to its millennial boundaries

A reconstruction of global hydroclimate and dynamical variables over the Common Era

Operational Hydrology


https://twitter.com/naturecomms
16 May - International Day of Light
Long-term hydroclimatic change over Europe  -  Dlouhodobá hydroklimatická změna v Evropě


Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Bioklimatologie skripta

Intersucho
Aktuální stav sucha v České republice
Mapy

Expertní posouzení dopadu sucha
Zveme Vás do týmu expertních hodnotitelů, kteří v rámci projektu Intersucho monitorují průběh a dopady sucha aktuálně a operativně v celé České republice

Panonská provincie (někdy též Panonie) je biogeografická jednotka, která se rozkládá v oblasti Panonské pánve


Vláda po-zastavila přípravy přehrady Pěčín, proti které se bouřili místní

Přehrada Pěčín v číslech

délka: 4,9 kilometru
objem: 17,1 milionu kubíků
výška hráze: až 79 metrů
délka hráze: 332 metrů
zábor lesa: 80 hektarů
zatopeno: 25 domů
nové přeložky silnic: 14,2 km
nový přivaděč vody do Rychnova: 15 km
odběr: až 420 litrů za vteřinu
předpokládané náklady: 7 až 11 miliard korun

Zdroj

V Královéhradeckém kraji bylo v roce 2014 fakturováno celkem 119,8 litrů pitné vody na osobu a den, domácnostem pak 77,6 litrů

Spotřeba vody v krajích

Královéhradecký kraj    550 804    ČR (1/2017)   -   65.986.319,2

ušetři 10 l vody za den tj v KH kraji 5.508.040 x 365


Jak zjistit hladinu podzemní vody


Hladina podzemní vody - wiki

Hladina podzemní vody tvoří rozhraní mezi saturovanou zónou a nesaturovanou zónou v horninovém prostředí. Pro hladinu podzemní vody platí, že vlhkost horninového prostředí w je rovna celkové pórovitosti a hodnota tlakové výšky z je rovna 0Jak je to s hledáním vody a pramenů?
Nejrozšířenější bludy o studnách, vrtech a pramenech

Podzemní vody - Česká geologická služba
www.geology.czAktuální stav sucha v České republice
www.intersucho.cz
Interaktivní mapy útvarů povrchových a podzemních vod - Water Framework Directive

www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/by-category
www.ekoznacka.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENAXG8XS4F6

Hydrogeologie a hydroekologické mapy

Modelové řešení proudění podzemní vody včetně stanovení jejího jímatelného množství

Pramenitá voda z lesní studánky? Většina je bez kontroly a skrývá bakterie 

Znečištění se mění ze dne na den!

Výška hladiny podzemní vody

Režimní měření hladin podzemní vody na pozorovacích vrtech v území DP

prameniště

Podzemní vody - Česká geologická služba

http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/PODVODA.htm

http://geologie.vsb.cz/inzgeol/sylaby/08%20Hydrogeologicke%20pomery/08%20kap.htm


ZDOBNICE, PĚČÍN  VÝSTAVBA PŘEHRADNÍ NÁDRŽE  Vodní stav

Kostelec n. O.
http://hydro.chmi.cz/hpps/popup_hpps_prfdyn.php?seq=307076

Týniště n. O.
http://hydro.chmi.cz/hpps/popup_hpps_prfdyn.php?seq=307189
Dědina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dědina_(řeka)Nejvydatnější pramen podzemní vody ČR
Pramen v obci Mělnická Vrutice je nejvydatnější pramen prosté podzemní vody v ČR, vydává průměrně 140 l/s.
POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD - ČHMÚ - mapa
OBSERVATION NETWORK – UNDERGROUND WATERSČHMÚ „Hydrologická ročenka ČR“
„Ročenka jakosti vod“

ČSÚ – edice Statistické informace „Vodovody, kanalizace a vodní toky v ČR v r. 2006
Hoděčín. Houdkovice. Hroška. Hřibiny. Chleny. Chlístov u Dobr. Jahodov ...... postupů pro měření dendrometrických charakteristik, hodnocení zdravotního stavu stromů, ...... udržování vyšší hladiny podzemní vody v okolí nádrže a zadržování ...Český hydrometeorologický ústav
Úsek hydrologie
Oddělení hydrofondu a bilancí

 Hydrologická ročenka České republiky 2004

 PI. Přehled hydrologických pozorování v roce 2004

Podzemní vody

Pozorovací síť podzemních vod je tvořena prameny a vrty. Ve většině pozorovacích vrtů se měří hladina podzemní vody v poříčních zónách a terasách a část vrtů pozorovací sítě slouží ke sledování hlubších zvodní. Hluboké vrty jsou pro rozlišení označeny databázovým číslem vyšším než 7000.
Hloubka hladiny podzemní vody se ve většině vrtů měří pásmem s Rangovou píštalou nebo elektrokontaktním hladinoměrem. Automatické registrační přístroje s denním záznamem se používají ve 13 % mělkých vrtů a 90 % hlubokých vrtů. Ve vybraných vrtech se kromě hloubky hladiny měří i teplota vody.
Vydatnosti pramenů se zpravidla měří pomocí měrného přelivu a kalibrované nádoby. U pramenů s větší vydatností se používá měrný přeliv Thomsonův nebo Ponceletův a vodočet a vydatnost se vypočítává pomocí konsumpční křivky. Další měřenou veličinou je teplota vody.
Měření provádějí dobrovolní pozorovatelé jednou týdně, zpravidla ve středu. Naměřené hodnoty zasílají na konci měsíce poštou na příslušnou pobočku ČHMÚ, kde probíhá primární zpracování a následné uložení dat do databáze Oddělení hydrofondu a bilancí. Údaje z vybraných objektů podzemních vod se zároveň využívají pro operativní účely v hydroprognózní službě.Stav podzemních vod
http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/hydrologicka-situace/stav-podzemnich-vod


voda.chmi.cz/hr14/pdf/sez_p1_4_4.pdf
VP 7233
VN 27


 PI.4.4 Pozorovací vrty pro sledování hladin a jakosti podzemních vod

 P ČČ HP DB Č Lokalita HGR NVT PPP    R PPJ O  F  K   L P [m n.m.] PV


 92. 1-02-03-0110-0-00 VP7233    Dobré (Kamenice u Dobrého),

VN-27 6420 503,90    2007   A1 2008 2222 HK H- J

SOUČASNÝSTAV A ROZVOJ POZOROVÁNÍ PODZEMNÍCH VOD


Hydrologická ročenka České republiky 2009

PI.4.4
Pozorovací vrty pro sledování hladin a jakosti podzemních vodDobruška - Černíkovice
89. 1-02-03-0110 VP7233    Dobré-Kamenice u Dobrého 6420    502.86 2007 2008 2222  HK  H- J
 http://voda.chmi.cz/hr09/pdf/sez_p1_4_4.pdfI vodní přehrady stárnou. Ale dají se různě využívat, přibližuje Bohuslav Bártawww.youtube.com/user/cro1radiozurnal/search?query=voda

Prezentace výsledků studie RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.

Limnologická společnost - noviny

Pitná voda z údolních nádrží

Česká vědeckotechnická vodohospodářská spol.

Standardní nabídka vodoprávní pomoci při správním řízení a sousedských sporech


Biolog: Češi kvůli dotacím bezhlavě sází lesy, rybníky zamořili kapry
les

ON - line výpočet bilance organické hmoty v půdě
Cena půdy - tržní
ČSÚ - půda
Humus - půda - rostlina (2) Humus a půda

Značky pro kreslení studna, potrubí ...
Automatický odvzdušňovací ventil funkce vodovod
www.etzbshop.cz/automaticke-odvzdusnovaci-ventily-3

Vodoinstalace & Darling - prskání vody

7.6.2017 průtrž srážky až 50mm

8.6.2017 málo vody - Petr

týden 3-9.7. o5 menší tlak asi méně vodyKolik vody spotřebujete a kde všude se dá ušetřit
Ve vaně spotřebujete obvykle cca 100 litrů vody

Zkusme si alespoň orientačně spočítat, kolik nás stojí sprchování a koupání ve vaně. Klasická velká koupelnová vana o rozměrech 170 x 70 cm má objem 190 litrů, tedy pokud byste ji napustili úplně plnou až po okraj, což samozřejmě nepřipadá v úvahu. Budeme totiž ve vaně my, kteří zabereme nějaký objem. Pokud vezmeme v úvahu průměrnou hmotnost člověka, za kterou prohlásíme muže cca osmdesátikilového, potom zjistíme následující. Vzhledem k platnosti Archimédova zákona (těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, rovnající se tíze kapaliny tělesem vytlačené) pochopíme, že vanu, do které jsme vlezli, nemůžeme napustit po okraj, protože by nám objem, který zabírá naše maličkost, přetekl ven. Čili od zmiňovaných 190 litrů, které tvoří celkový objem vany, odečteme 80 litrů (1 kilogram rovná se 1 litr). Zbude nám tedy nějakých 110 litrů. Z tohoto množství odečteme ještě minimálně 10 litrů, protože určitě nebudeme chtít vodu napustit až po okraj. Stejně bychom ji vycákali po koupelně. Dostáváme se tedy ke spotřebě cca 100 litrů.Na sprchu
pokud šetříte nespotřebujete obvykle cca ani polovinu vody

Jak je to se sprchou?
Řekněme, že máme klasickou starou sprchu s průtokem 20 litrů za minutu (existují už moderní sprchy, kde se dá hlavicí nastavit průtok na 6, 8, 10, 12 a 14 litrů za minutu), ale my pro přehled zvolíme tu nejméně úspornou variantu.
Z toho vyplývá, že už když budeme pod naplno roztočenou starou sprchou stát pět minut, dostaneme se na stejnou spotřebu, jako při plné vaně vody. Musíte si proto hlídat čas a nesprchovat se zbytečně dlouho. Dá se to zvládnout i za dvě minuty, když si lehce pod mírným proudem navlhčíte tělo, pak sprchu vypnete, namydlíte se, opět zapnete sprchu a pak se rychle spláchnete.
Pokud si vyberete sprchování úspornější při průtoku 14 litrů během jedné minuty, můžete se sprchovat sedm minut, než se dostanete ke hranici 100 litrové spotřeby.
Při nejúspornějším módu, který činí 6 litrů za minutu, potom můžete pod sprchou strávit i 16 minut. Ovšem při takovém průtoku už se příliš dobře neumyjete. Řekněme, že optimální bude sprchovat se tři minuty a průtok vody bude 14 litrů za minutu. Tím se dostáváme na spotřebu 42 litrů, což je proti vanové koupeli méně než polovina.

Více na:
 http://bytvpanelaku.cz/co-je-vyhodnejsi-plna-vana-vody-nebo-desetiminutove-sprchovani/


5,6 l/min
Podle způsobu vývěru vody rozlišujeme prameny sestupné a výstupné. K sestupným pramenům náleží údolní a svahové prameny – například suťové prameny, kdy voda na dolním konci suťoviště volně vytéká na povrch, nebo prameny vrstevné, kdy voda stéká pod zemí po nepropustné vrstvě a na povrch proniká v místě terénního zářezu... 
Zdroj: Zeptali jsme se "vědců": Proč voda pramení častěji na horách než v nížinách    vrt
vrty
studna
studny
vodoměr
vodoměry
zemědělské sucho
hydrologické sucho
                     

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Mapy - vrty
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map