02.04.17

Spodní voda - studny ČR

Spodní voda - studny ČR


Hydrogeologie a hydroekologické mapy             


VODA V ČESKÉ REPUBLICE

Podzemní vody rozlišujeme na vody s mělkým oběhem, které se v podloží pohybují v hloubkách 10 až 100 m a jsou prosté minerálů, a na vody hluboké.

Podhůří Orlických hor (oblast Náchod - Dobruška - Rychnov nad Kněžnou) s nejvýznamnějšími zdroji v okolí Opočna a Dobrušky.
Česká křídová tabule je zde narušena tektonikou krystalinika. Jedná se o zásobárnu vody pro Hradec Králové.


Podzemní voda – Wikipedie


Pozorovací sítě podzemních vod - ČHMÚ

Pozorovací síť podzemních vod ČHMÚ

Voda - ČHMÚ

Návrh na přestavbu pozorovací sítějak zjistit hladinu podzemní vody


Hladina podzemní vody - wiki

Hladina podzemní vody tvoří rozhraní mezi saturovanou zónou a nesaturovanou zónou v horninovém prostředí. Pro hladinu podzemní vody platí, že vlhkost horninového prostředí w je rovna celkové pórovitosti a hodnota tlakové výšky z je rovna 0Jak je to s hledáním vody a pramenů?
Nejrozšířenější bludy o studnách, vrtech a pramenech

Podzemní vody - Česká geologická služba
www.geology.czAktuální stav sucha v České republice
www.intersucho.cz
Interaktivní mapy útvarů povrchových a podzemních vod - Water Framework Directive

www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/by-category
www.ekoznacka.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENAXG8XS4F6

Hydrogeologie a hydroekologické mapy

Modelové řešení proudění podzemní vody včetně stanovení jejího jímatelného množství

Pramenitá voda z lesní studánky? Většina je bez kontroly a skrývá bakterie 

Znečištění se mění ze dne na den!

Výška hladiny podzemní vody

Režimní měření hladin podzemní vody na pozorovacích vrtech v území DP

prameniště

Podzemní vody - Česká geologická služba

http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/PODVODA.htm

http://geologie.vsb.cz/inzgeol/sylaby/08%20Hydrogeologicke%20pomery/08%20kap.htm


ZDOBNICE, PĚČÍN  VÝSTAVBA PŘEHRADNÍ NÁDRŽE  Vodní stav

Kostelec n. O.
http://hydro.chmi.cz/hpps/popup_hpps_prfdyn.php?seq=307076

Týniště n. O.
http://hydro.chmi.cz/hpps/popup_hpps_prfdyn.php?seq=307189
Dědina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dědina_(řeka)Nejvydatnější pramen podzemní vody ČR
Pramen v obci Mělnická Vrutice je nejvydatnější pramen prosté podzemní vody v ČR, vydává průměrně 140 l/s.
POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD - ČHMÚ - mapa
OBSERVATION NETWORK – UNDERGROUND WATERSČHMÚ „Hydrologická ročenka ČR“
„Ročenka jakosti vod“

ČSÚ – edice Statistické informace „Vodovody, kanalizace a vodní toky v ČR v r. 2006
Hoděčín. Houdkovice. Hroška. Hřibiny. Chleny. Chlístov u Dobr. Jahodov ...... postupů pro měření dendrometrických charakteristik, hodnocení zdravotního stavu stromů, ...... udržování vyšší hladiny podzemní vody v okolí nádrže a zadržování ...Český hydrometeorologický ústav
Úsek hydrologie
Oddělení hydrofondu a bilancí

 Hydrologická ročenka České republiky 2004

 PI. Přehled hydrologických pozorování v roce 2004

Podzemní vody

Pozorovací síť podzemních vod je tvořena prameny a vrty. Ve většině pozorovacích vrtů se měří hladina podzemní vody v poříčních zónách a terasách a část vrtů pozorovací sítě slouží ke sledování hlubších zvodní. Hluboké vrty jsou pro rozlišení označeny databázovým číslem vyšším než 7000.
Hloubka hladiny podzemní vody se ve většině vrtů měří pásmem s Rangovou píštalou nebo elektrokontaktním hladinoměrem. Automatické registrační přístroje s denním záznamem se používají ve 13 % mělkých vrtů a 90 % hlubokých vrtů. Ve vybraných vrtech se kromě hloubky hladiny měří i teplota vody.
Vydatnosti pramenů se zpravidla měří pomocí měrného přelivu a kalibrované nádoby. U pramenů s větší vydatností se používá měrný přeliv Thomsonův nebo Ponceletův a vodočet a vydatnost se vypočítává pomocí konsumpční křivky. Další měřenou veličinou je teplota vody.
Měření provádějí dobrovolní pozorovatelé jednou týdně, zpravidla ve středu. Naměřené hodnoty zasílají na konci měsíce poštou na příslušnou pobočku ČHMÚ, kde probíhá primární zpracování a následné uložení dat do databáze Oddělení hydrofondu a bilancí. Údaje z vybraných objektů podzemních vod se zároveň využívají pro operativní účely v hydroprognózní službě.Stav podzemních vod
http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/hydrologicka-situace/stav-podzemnich-vod


voda.chmi.cz/hr14/pdf/sez_p1_4_4.pdf
VP 7233
VN 27


 PI.4.4 Pozorovací vrty pro sledování hladin a jakosti podzemních vod

 P ČČ HP DB Č Lokalita HGR NVT PPP    R PPJ O  F  K   L P [m n.m.] PV


 92. 1-02-03-0110-0-00 VP7233    Dobré (Kamenice u Dobrého),

VN-27 6420 503,90    2007   A1 2008 2222 HK H- J

SOUČASNÝSTAV A ROZVOJ POZOROVÁNÍ PODZEMNÍCH VOD


Hydrologická ročenka České republiky 2009

 PI.4.4 Pozorovací vrty pro sledování hladin a jakosti podzemních vod


Dobruška - Černíkovice
89. 1-02-03-0110 VP7233    Dobré-Kamenice u Dobrého 6420    502.86 2007 2008 2222  HK  H- J
 http://voda.chmi.cz/hr09/pdf/sez_p1_4_4.pdf

Standardní nabídka vodoprávní pomoci při správním řízení a sousedských sporech


Biolog: Češi kvůli dotacím bezhlavě sází lesy, rybníky zamořili kapry
les

ON - line výpočet bilance organické hmoty v půdě
Cena půdy - tržní
ČSÚ - půda
Humus - půda - rostlina (2) Humus a půda

Značky pro kreslení studna, potrubí ...
Automatický odvzdušňovací ventil funkce vodovod
www.etzbshop.cz/automaticke-odvzdusnovaci-ventily-3

Vodoinstalace > Darling - prskání vody

7.6.2017 průtrž srážky až 50mm

8.6.2017 málo vody - Petr

týden 3-9.7. o5 menší tlak asi méně vody


vrt
vrty
studna
studny
vodoměr
vodoměry

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Mapy - vrty
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map