01.03.17

Záloha - Obchodní podmínky – poptávající

Záloha - Obchodní podmínky – poptávající


Which payment gateway should I choose?

Compare Bill.com vs. FreshBooks

Zoho Books vs Xero 2017 Comparison | FinancesOnline

 

poptávky oken

Obchodní podmínky – poptávající

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi provozovatelem internetových stránek Bid & Quest s.r.o. (dále jen "provozovatel") a zájemcem o okna, který si na těchto internetových stránkách vloží nezávaznou poptávku (dále jen "poptávající").
 2. Provozovatel se zavazuje umožnit poptávajícímu vložení nezávazné poptávky na své internetové stránky zdarma.
 3. Vložená poptávka poptávajícího je automaticky umístěna na stránku POPTÁVKY a zveřejněna. Zároveň je vložená poptávka (odkaz na tuto poptávku) zaslána automaticky všem registrovaným dodavatelům (tj. podnikajícím osobám registrovaným na internetových stránkách www.oknaplastovaokna.cz) z příslušného regionu.
 4. Poptávající dává výslovný souhlas provozovateli k tomu, aby provozovatel předal registrovanému dodavateli kontaktní údaje na poptávajícího, tzn. jméno poptávajícího, jeho telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 5. Poptávající může uzavřít smlouvu s kterýmkoli registrovaným dodavatelem nebo má právo smlouvu neuzavřít vůbec.
 6. Poptávající bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za poskytnuté služby ze strany registrovaného dodavatele.
 7. Poptávající se zavazuje na případný dotaz provozovatele sdělit jméno vítěze, s nímž uzavřel smlouvu.
 8. Poptávající dává provozovateli výslovný souhlas k tomu, aby provozovatel shromažďoval a zpracovával jeho osobní údaje. Provozovatel prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poptávající dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů pro interní potřeby provozovatele. Provozovatel se výslovně zavazuje nepředat tyto údaje poptávajícího třetí osobě, s výjimkou bodu 4. těchto obchodních podmínek a s výjimkou případu, kdy dojde ke změně osoby provozovatele.

www.oknaplastovaokna.cz/podminky-poptavajici.html

Obchodní podmínky – dodavatelé

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi provozovatelem internetových stránek Bid & Quest s.r.o. (dále jen provozovatel) a registrovaným dodavatelem oken, který přes tyto internetové stránky provozovatele získá kontakty na své potencionální zákazníky (dále jen dodavatel).
 2. Registrovaný dodavatel je fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, jejíž předmět podnikání zahrnuje mj. výrobu, prodej či montáž oken, a s níž uzavřel provozovatel dohodu o spolupráci. Dodavatel se zavazuje řídit se těmito obchodními podmínkami.
 3. Poptávající je osoba, která má zájem uzavřít s dodavatelem smlouvu, jejímž předmětem bude prodej, montáž či demontáž oken a která za tímto účelem zadala svou poptávku na internetové stránky provozovatele www.oknaplastovaokna.cz.
 4. Nový dodavatel se zaregistruje na internetových stránkách provozovatele www.oknaplastovaokna.cz a to vyplněním registračního formuláře. Registrace je dokončena potvrzením souhlasu dodavatele s těmito obchodními podmínkami. Tímto okamžikem dojde k uzavření dohody o spolupráci mezi dodavatelem a provozovatelem.
 5. Dodavatel ručí provozovateli za správnost a úplnost údajů uvedených v registraci a zavazuje se sdělit provozovateli veškeré změny, příp. tyto změny aktualizovat.
 6. V případě, že na internetové stránky www.oknaplastovaokna.cz vloží poptávající svou poptávku (viz bod 3. obchodních podmínek), je tato poptávka, resp. odkaz na ni zaslán automaticky dodavateli z příslušného regionu.
 7. Realizace zakázky znamená, že dodavatel obdržel od poptávajícího zálohu na provedení díla, jež bylo předmětem poptávky.
 8. Dodavatel se zavazuje sdělit provozovateli, že pro poptávajícího zrealizoval zakázku a uvést konečnou cenu zakázky bez DPH a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od data realizace zakázky.
 9. V případě, že dojde k realizaci zakázky dodavatelem, zavazuje se dodavatel zaplatit provozovateli odměnu ve výši 3 % z předpokládané ceny zakázky bez DPH. Odměna bude dodavatelem zaplacena provozovateli na základě faktury vystavené provozovatelem poté, co mu bude dodavatelem dle bodu 8. obchodních podmínek potvrzena realizace zakázky.
 10. V případě, že dojde k navýšení mezi předpokládanou cenou zakázky a cenou dodavatelem poptávajícímu skutečně vyfakturovanou a tento rozdíl bude větší než 10%, zavazuje se dodavatel zaplatit provozovateli odměnu ve výši 3% z částky převyšující předpokládanou cenou zakázky.
 11. Dodavatel bere na vědomí, že v souladu s právními předpisy, zejm. zákonem o účetnictví a zákonem o DPH mu budou provozovatelem zasílány faktury pouze v elektronické podobě.
 12. V případě, že dodavatel poruší svou povinnost uvedenou v bodě 8. těchto obchodních podmínek a neoznámí provozovateli, že došlo k realizaci zakázky pro poptávajícího a tuto skutečnost nepotvrdí provozovateli ani do 5 pracovních dnů poté, co jej o to provozovatel dodatečně písemně požádá na základě svých vlastních zjištění, zavazuje se dodavatel zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná bez odkladu poté, co o její zaplacení bude dodavatel provozovatelem vyzván.

  Současně si provozovatel vyhrazuje právo v tomto případě uveřejnit firmu dodavatele na svých internetových stránkách www.oknaplastovaokna.cz v záložce NESOLIDNÍ FIRMY.
 13. Dohoda o spolupráci mezi provozovatelem a dodavatelem je uzavřena na dobu neurčitou.
 14. K zániku dohody může dojít
  a) dohodou mezi dodavatelem a provozovatelem.
  b) výpovědí dodavatele nebo provozovatele. Výpověď musí být učiněna v písemné formě a doručena druhé smluvní straně a to i bez udání důvodů. Výpovědní doba činí 15 dnů a začíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, které je určena.
  c) odstoupením provozovatele. Provozovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže je prokázáno, že dodavatel postupuje v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě a doručeno druhé smluvní straně s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
 15. Pokud se v těchto obchodních podmínkách hovoří o písemné formě právního úkonu, je požadavek této formy splněn zasláním na kontaktní e-mail provozovatele uvedený v záložce KONTAKTY na internetových stránkách nebo na kontaktní e-mail dodavatele, který tento uvedl v registračním formuláři.
 16. Dodavatel souhlasí s tím, že provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Provozovatel prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Dodavatel uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových materiálech, na internetových stránkách provozovatele či pro interní potřeby.
 17. Tyto podmínky, dohoda o spolupráci, jakož i práva o povinnosti zde výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem a to zejména obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. v platném znění.
 18. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto obchodní podmínky. Změny budou dodavatelům oznámeny jejich zasláním na kontaktní e-mail dodavatele a účinnosti nabývají od okamžiku jejich zaslání, příp. k datu tam uvedenému. Nesouhlasí-li uživatel se změnami podmínek, může dohodu o spolupráci vypovědět v souladu s příslušnými ustanoveními v článku 14. těchto obchodních podmínek.
 19. V případě, že by některé ustanovení těchto podmínek bylo nebo se stalo zčásti nebo zcela neplatným, neúčinným nebo nerealizovatelným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 20. Dodavatel dává provozovateli výslovný souhlas se zasíláním e-mailových informačních zpráv od provozovatele.

www.oknaplastovaokna.cz/podminky-dodavatele.html


WP Bid

aktuální k: 2017 březenFirma Bid a Quest má PARÁDNÍ servis:

Orientační kalkulačka cen oken

Přehled profilů pro výrobu plastových oken

Výrobci profilů

Součinitel prostupu tepla okna Uw 1. Freshbooks – overall best accounting software for small business with great scalability and freemium
 2. Xero – recommended for Mac users
 3. QuickBooks Online – most widely used but features are limited
 4. Zoho Books – with most complete basic features but which you can easily outgrow
 5. Wave – best freemium with a wide range of features


Cheap online Accounting & Finance product
for free

www.waveapps.com/pricing/

www.getapp.com/finance-accounting-software/a/wave-accounting/

www.toptenreviews.com/business/accounting/best-accounting-software/

www.softwareadvice.com/accounting/

www.pcmag.com/article2/0,2817,2458748,00.asp
účetní fakturační sw zdarma
zadarmo


Žádné komentáře: