10.11.09

Za rozpor s kupní smlouvou není považováno

Za rozpor s kupní smlouvou není považováno :o

Za rozpor s kupní smlouvou ani za reklamovatelnou vadu není firmou Sony považováno:

Za rozpor s kupní smlouvou není společností SAMSUNG považováno


Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

Reklamace


§ 616 Shoda s kupní smlouvou
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.4)
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- -li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
3. Rozpor s kupní smlouvou
Pokud zboží při převzetí kupujícím není shodné s kupní smlouvou, má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc odpovídajícího stavu s kupní smlouvou. Pokud není takový postup možný, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny či od smlouvy odstoupit. Toto ustanovení neplatí v případě, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, či sám tento rozpor s kupní smlouvou způsobil.

Pokud bylo zboží kupujícímu zasíláno přepravní společností, je kupující je povinen při doručení zásilky tuto zásilku překontrolovat, zda nebyl obsah zásilky poškozen při přepravě. V případě, že kupující převezme od přepravce poškozenou zásilku (zboží), není možné následně uplatnit reklamaci na poškození zboží při přepravě, a toto poškození není v rozporu s kupní smlouvou. Přepravce je povinen na požádání počkat, nežli si zásilku rozbalíte a překontrolujete...


Sdružení obrany spotřebitelů ČR Přehled dotazů, jejichž autoři souhlasili s medializací.
 
Koupil jsem DVD Thomson 900VD a za půl roku jsem testem zjistil, že zařízení neumí přehrát zvuk ve formátu AC3 v jednotlivých skladbách od začátku, vždy se vynechá cca 1s, to je třeba první slovo z písničky. Servis Thomson, ale tvrdí , že vše je v pořádku, proto že to dělají všechna zařízení řady Thomson 900 a 910. Proto to není vada, ale vlastnost a reklamaci nechtějí uznat.
Jak se proti tomu mohu bránit, když v návodu na použití zařízení se o takové vlastnosti nemluví...
reklamace, záruční servis, pozáruční servis


Záloha
„Vzhledem k tomu, že záloha představuje část ceny za dílo, stává se ze zákona vlastnictvím zhotovitele. Nic ale nebrání tomu, aby si smluvní strany jednaly, že záloha je ve vlastnictví objednatele,“
3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Prodeje a reklamovanost PC hardwaru v roce 2010 II.

http://extrahardware.cnews.cz/prodeje-reklamovanost-pc-hardwaru-v-roce-2010-ii?page=0%2C0

Anonymní řekl(a)...

Prodávající je oprávněn posoudit reklamaci jako neoprávněnou jestliže nebyla uplatněna v záruční době a dále v případě, že reklamovaná závada vznikla:

a) z důvodu opotřebení výrobku způsobeným jeho obvyklým užíváním, nebo
b) neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením výrobku do provozu, nebo
c) vyšší mocí, nebo
d) zaviněním kupujícího (např. mechanickým poškozením, nešetrným zacházením, apod.), a nebo
e) závada se během posuzování reklamace neprojevila.

www.mysacek.cz/reklamacni-rad.aspx


GLOBUS - reklamační řád
http://www.globus.cz/globus-pardubice/reklamacni-rad.html

Anonymní řekl(a)...

Odpovědnost za vady zboží (vztah internetový obchodník a jeho dodavatel)

www.e-advokacie.cz/cz/clanky/obchodni-pravo/odpovednost-za-vady-zbozi-vztah-internetovy-obchodnik-a-jeho-dodavatel.html
Odpovědnost za vady

http://www.harryho.info/pra202.htm#Uvodem