26.03.13

Pokání Borise Berezovského

Pokání Borise Berezovského

Boris Abramovich Berezovsky
Бори́с Абра́мович Березо́вский


„Hospodin seslal proroctví skrze svatého Jeremiáše proroka, ,Navraťtež se již jeden každý od cesty své zlé, a polepšte cest svých i předsevzetí svých‘. Jelikož je dnes Neděle odpuštění (česky pravoslavná Syropustní neděle – pozn. red.), musím se vám zpovídat. Mé roky v exilu mi umožnily nahlížet na svůj život a na život své vlasti; čím dál víc si uvědomuji, že bez pokání, bez uznání minulých chyb a bez odvahy budovat budoucnost nemůže být žádný pokrok. Já nic takového neučinil; ani vy ne, a ani naše země.
Prožil jsem dlouhý a barvitý život. Mnohé z toho, co jsem během něj udělal, bylo nevyhnutelně špatné. Dopustil jsem se nepočestných skutků vědomě a mnoha dalších jsem se dopustil, aniž bych věděl, co činím. Jak stojí v kajícné modlitbě: „Ať vědomě či nevědomě, ať ochotně či neochotně.“ Vím, že lid Ruska, k němuž patřím, mnohé mé skutky zatracuje; Hospodin, ve své moudrosti, mi osudem přidělil vykonání určité role.

Kaju se a žádám vás o odpuštění mé chamtivosti. Prahnul jsem po bohatství a nechápal, že tím jiným ubližuji. Svůj hřích jsem zamlouval tím, že šlo o ,dějinný okamžik‘, o mé ,geniální kombinace‘ či o ,podnětné příležitosti‘; na spoluobčany jsem však zapomněl. Skutečnost, že jsem nebyl sám, kdo takto myslel a jednal, mě neospravedlňuje.

Odpusťte mi.

Kaju se a prosím vás za odpuštění za to, že jsem pošlapával vaši svobodu slova. Ospravedlňoval jsem se tvrzením, že musím zachránit Rusko před ,rudo-hnědým‘ morem; razil jsem centralizovanou informační politiku, jež opustila demokratické hodnoty. Mými činy započala destrukce nezávislé žurnalistiky. Ano, nebyl jsem v tom sám, ale to mě neospravedlňuje.

Odpusťte mi.

Kaju se a prosím vás o odpuštění za umožnění vlády Vladimira Putina. Tehdy byl tím, o kom jsem myslel, že je ho třeba, ale nedokázal jsem v něm vidět budoucího nenasytného tyrana a uzurpátora pošlapávajícího svobodu, který v Rusku zastavil rozvoj. Mnozí z nás to tehdy nerozpoznali, ale to mě neospravedlňuje.

Odpusťte mi.

Nemám dalšího, z čeho bych se před Ruskem vinil.
Vím, že pokání nejsou jen slova, ale i činy. Vězte, že budou následovat.

Boris Berezovskij
26. února 2012“

zdrojFor a sad glimpse into his recent mindset, take a look at this Facebook message he posted just over a year ago. In it, he clearly begs Russia for forgiveness.

The translation below (from Google) is a little messy, but gets the gist across:


Up until today, I did not plan to open Facebook, did not want to live in social networks. Yesterday, on Forgiveness Sunday, I decided to repent, and wanted to publish it on his blog on "Echo of Moscow". Repentance to the people of Russia for the mistakes that I made. However - was refused.
It seems to me quite intolerable that an Orthodox person in today's Russia prohibit public penance. I do not have any claims to the editor of "Echo of Moscow" Alexei Venediktov the opposite - I am grateful to him. He held on to the end, allowing me to keep a blog. Now I use the last independent media in Russia - Facebook. Mark Zuckerberg will not be able to call the Kremlin and was forced to sell its social network of "Gazprom" threatened to send in the "Sailor's silence."
Boris Berezovsky.
Repentance
"Now every one from his evil way, and amend your ways and your doings," prophesied the Lord through the prophet Jeremiah, and so it is today, Forgiveness Sunday, I tell you.
Years of exile have allowed me a different look at my life, the life of my country and are keenly aware that without repentance, without the recognition of past mistakes, without the courage to build a future, there is no development. Neither I personally nor each of you, none of the country.
I live a long, wonderful life. And along the way made a lot of actions, and inevitably wrong. Unrighteous deeds I committed consciously and even more - not knowing what I was doing. According to the penitential prayer - "maintain and ignorance, will and not the will." I know that many of my actions are condemned by you, the people of Russia, of which I am, and whose fate, fishing Lord, execute assigned me the role.
I repent and ask for forgiveness for greed. I longed for riches, not thinking that this is to the detriment of others. Covering his sin "historic moment", "brilliant combinations" and "exciting features", I forgot about fellow citizens. And what did that I am not alone, does not justify me.
I'm sorry.
I repent and ask for forgiveness for me trampled free speech. Justifying themselves striving to save Russia from red-brown plague, I determined the policy of the Central Information horn country, neglected democratic values. My actions have begun the destruction of independent journalism. So I did not one, but that does not excuse me.

I'm sorry.
I repent and ask for forgiveness for what led to the power of Vladimir Putin. For what was required, but was unable to see in him the future of greedy tyrant and usurper, a man trampled freedom and stop the development of Russia. Many of us do not recognize it then, but that does not excuse me.

I'm sorry.
I blame myself more to Russia than not.
I understand that repentance - not just words, but the point. And it's coming.
Boris Berezovsky,
February 26, 2012:


Read more

"В гостях у Дмитрия Гордона". Борис Березовский. 1/3


"В гостях у Дмитрия Гордона". Борис Березовский. 2/3
"В гостях у Дмитрия Гордона". Борис Березовский. 3/3

Дмитрий ГордонBublina Borise Berezovského splaskla

FB Boris Abramovich Berezovsky

HE SAYS "I am very bad at understanding people. But I'm good at understanding process." THEY SAY "He is not an easy person to work with because of his impulsive character and short attention... But he is a phenomenon." - Alex Goldfarb
The Wrath of Putin

Žádné komentáře: