10.02.12

Rychnov nad Kněžnou

Rychnov nad Kněžnou
Brmo
mamPripominky.cz13 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Supermarkety v parcích
Nesouhlasím s umožněním výstavby obchodů a supermarketů (funkce CO) v plochách zeleně a lesů a požaduji omezení podmíněně přípustné výstavby v těchto plochách pouze na velmi malé objekty doprovodných – zejména veřejných nekomerčních – služeb. Dále navrhuji zachování rozdělení zeleně na parkovou, rekreační a ostatní.
V současnosti územní plán rozlišuje parkovou, rekreační a ostatní zeleň. V takových plochách se nesmí zakládat velké stavby. Ale text aktualizace různé druhy zeleně nesmyslně slučuje a říká, že bude možné v plochách zeleně i lesů stavět obchody a dokonce i supermarkety. Neznamená to, že se z lužáneckého parku automaticky stane nákupní centrum, ale pokud nejsou jasně stanovena pravidla, stavební úřady v městských částech nedokáží ochránit veřejný zájem proti developerům. Obří ivanovický Bauhaus stojí v ploše pro nerušící výrobu a služby a třeba bystrcký supermarket Penny v ploše čistého bydlení. Příčinou byla vždy tzv. „podmíněná přípustnost“ supermarketů v těchto plochách. Nyní chce radnice stejný dovětek doplnit do dalších ploch – včetně zeleně a lesů.
Navrhují NESEHNUTÍ

Parkoviště místo pískovišť
Požaduji zákaz výstavby parkovacích míst na povrchu ve vnitroblocích (vnitrobloky jsou určeny pro zeleň a hřiště). Zároveň navrhuji, aby byly vymezeny plochy pro odstavná parkoviště na okraji města.
Současný územní plán umožňuje ve vnitroblocích zeleň a hřiště. Parkovat se může v podzemních garážích. Aktualizace chce tuto ochranu pohody bydlení zrušit a povolit betonování vnitrobloků pro auta. Radnice totiž horečně hledá nová parkovací místa v centru. Místo toho, aby investovala do odstavných parkovišť na okraji.
Navrhují NESEHNUTÍ

Expanze marketů
Navrhuji omezení expanze nákupních center pomocí zavedení limitu velikosti nových obchodů na maximálně 400 m2 prodejní plochy (běžné obchody a samoobsluhy pro blízké okolí).
Aktualizace územního plánu je jako dělaná pro developery nákupních řetězců. Už tak děravá pravidla pro výstavbu hypermarketů ještě více rozvolňuje. Nově má být možné stavět velké obchody doslove téměř všude. A to za situace, kdy prodejní plochy koncentrují do několika velkých nákupních center a za posledních několik let zaniklo 500 obchodů. Již 19 z 26 městských částí jich nemá dostatek. Řešením je – například podle vzoru Rakouska – omezit prodejní plochy nových obchodů. To povede k zahušťování sítě obchodů a dá férovou šanci místním podnikatelům.
Navrhují NESEHNUTÍ

Živé město bez smogu
Požaduji doplnění účinných opatření pro omezení individuální automobilové dopravy, zlepšení MHD, zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších a cyklistů a tedy také snížení vysokého znečištění ovzduší v Brně.
Brněnské ulice se topí ve smogu. Magistrát téměř nepracuje na zlepšení. V aktualizaci územního plánu dokonce navrhuje změny, které ovzduší ještě přitíží (parkování v centru, nové supermarkety vyvolávající dopravu a tak dále). Dejte primátorovi a jeho lidem vědět, že od něj očekáváte účinná opatření pro lepší městskou dopravu, cyklistiku a pěší pohyb po ulicích. Kodaň, Amsterodam nebo Londýn dokazují, že snížit provoz je možné.
Navrhují Iniciativa DejchejBrno

Anonymní řekl(a)...

Nezaneřádit plochy bydlení komerčními plochami
Navrhuji upustit od zavedení nových typů bydlení (BB, BR a BK) a ponechat stávající systém, kde je zároveň stanoveno, jaký minimální podíl zástavby je určen pro bydlení. Pro území Masarykovy čtvrti žádám od sebe striktně oddělit VŠECHNY plochy, kde dle skutečného stavu jsou jen rodinné domy nebo jen bytové domy – tedy aby kvůli několika bytovým domům celý uliční blok nespadl do bloku s rodinnými domy. Žádám, aby jako Přípustné využití bylo související občanské vybavení komerční CS, CO s prodejní plochou, ne do 1000 m2, nýbrž do 150 m2, jde-li o umístění v ploše BR, do 200 m2, pokud jde o umístění v ploše BK, a do 350 m2, pokud jde o umístění v ploše BB. Žádám, aby podmíněně přípustné bylo výše uvedené, převyšuje-li potřeby místních obyvatel, ne do 1 000 m2, nýbrž do 600 m2, a podmínkou bylo, že „negativně neovlivní vhodné prostorové uspořádání plochy hlavního účelu využití a jeho okolí.“
Navrhují Občanské sdružení Masarykova čtvrť

Harmonická zástavba, ne cik-cak
Ze všech částí návrhu Aktualizace vynechat u IPP text „vytvořit intenzivní nebo kompaktní formu zástavby“ či jemu ustanovení s podobným obsahem (kupř. co je podmíněně přípustné) a zásadně upustit od úmyslu zintezivifikovat stávající zástavbu v plochách bydlení, popř. pokud by takto nebylo schváleno, vynechat danou podmínku pro území Masarykovy čtvrti. Rozhodně nesouhlasím s možností navyšovat intenzitu využití základní plochy o dalších 20 % - požaduji zcela vynechat. Rezolutně nesouhlasím s upuštěním od stanovování a posuzování IPP ve stabilizovaných plochách, požaduji ponechat stávající text ÚPmB.
Navrhují Občanské sdružení Masarykova čtvrť

I na výšce záleží…
Nepřeji si vyjímat z maximální výškové hladiny plochy BR (bydlení rodinné). Nesouhlasím, aby v návrhových plochách byla výšková hladina určována jen polohou lokality, nýbrž aby byla určena i širším okolím. Rezolutně nesouhlasím, aby se připouštěla možnost (byť podmíněně) přesahování výškové hladiny, tedy si přeji mj. zcela vynechat možnost přesahovat stanovenou výškovou hladinu (viz mj. podmíněné připuštěné převyšování až o dvě nadzemní podlaží).
Navrhují Občanské sdružení Masarykova čtvrť

Anonymní řekl(a)...

Nesouhlas s navrženou změnou ÚPmB, tzv. „aktualizací ÚPmB“
Změnu ÚPmB, tzv. aktualizaci ÚPmB, shledáváme jako nesystémový a nehospodárný krok OÚRP MMB, neboť se jedná o paralelní činnost se vznikajícím novým Územním plánem města Brna. Byť je příprava nového ÚPmB dlouhodobá a v současné chvíli přerušená z důvodu zrušení ZÚR, nesouhlasíme s vypracováním aktualizace stávajícího ÚPmB. Koncept byl zpracován ve třech verzích, z toho jedna verze neobsahovala komunikaci R43 (která byla hlavním důvodem soudního zrušení ZÚR). Tudíž za vhodné řešení považujeme pokračovat ve zpracování konceptu do finální podoby (verze C). Jiná řešení nejsou v souladu s principem „dobrého hospodáře s veřejnými finančními zdroji“, a mohou tedy čelit odpovídajícím trestně právním důsledkům. Navíc se ve skutečnosti nejedná o aktualizaci ÚPmB, ale o zásadní systémovou a koncepční změnu územního plánování města, neboť se v něm zásadním způsobem mění stávající funkční plochy, regulace a tím i celková koncepce ÚPmB. Za neakceptovatelné považujeme použití totožných formulací ve zveřejněném Odůvodnění Změny ÚPmB a v textové části Návrhu změny ÚPmB. To vnímáme jako v rozporu se správním řádem, se zákonem o územním plánování a stavebním zákonem a s vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území (zákonem č. 500/2004 Sb., zákonem č. 183/2006 Sb. a s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.). Chybí zde zdůvodnění předložených proklamací, podklady pro jejich vydání, úvahy, kterými se správní orgán a zpracovatel řídil, tak jak to stanovuje § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Navrhují 4AM Fórum pro architekturu a média
Degradace kategorie veřejná prostranství
Veřejná prostranství jsou v předložené změně ÚPmB, tzv. aktualizaci ÚPmB degradována na dopravní prostor začleněním do ploch D (plochy dopravní struktury), konkrétně DA (komunikace a prostranství místního významu). Toto vnímáme jako potenciální hrozbu pro jejich zábor dopravou v klidu. Podle zákona o obcích (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb.) jsou veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení. A dle stavebního zákona (konkrétně § 7 odst. 2 vyhlášky 501/2006 Sb.) pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se ovšem nezapočítávají pozemní komunikace. Stanovení zásad pro uplatňování výše uvedené vyhlášky bylo navíc jedním z požadavků zadání změny ÚPmB, tzv. aktualizace ÚPmB, stejně jako důsledné vymezení samostatné funkční plochy veřejných prostranství. Ani jeden z těchto požadavků není v předložené Změně ÚPmB dodržen.
Navrhují 4AM Fórum pro architekturu a média

Změny funkčních ploch
Nesouhlasíme se změnou smíšených ploch na plochy specifického komerčního vybavení (uváděné jako CX/OA a CX/OG). Takové plochy, které jsou zanesené v předložené Změně ÚPmB, tzv. Aktualizaci ÚPmB, svou monofunkčností a měřítkem zvýší dopravní zátěž daného území a budou mít negativní dopad na jeho socio-ekonomickou diverzitu. Navíc jsou takové změny jasnou snahou zpětně legalizovat komerční stavby přesahující limit prodejních ploch platných dle tehdejšího ÚPmB.
Navrhují 4AM Fórum pro architekturu a média

Nesouhlas se suburbanizací
Nově navržené změny v lokalitách Pod Hády, kolem Bystrcké přehrady apod., kdy dochází k převedení zemědělského půdního fondu s objekty individuální rekreace na plochy stavební, a tak vedou k nežádoucímu rozšiřování města v jeho hraničních oblastech. Podporují tak nežádoucí suburbanizací závislou na individuální automobilové dopravě a parazitující na centru města. Přitom dochází k přehlížení množství vhodných pozemků v rámci širšího centra města.
Navrhují 4AM Fórum pro architekturu a média

Anonymní řekl(a)...

Bilboardy daleko od silnic a domů
Navrhuji zpřísnit regulaci reklamních megaboardů zákazem jejich výstavby ve 200m okolí obydlených domů a podél frekventovaných silnic.
Současný územní plán zakazuje výstavbu jakýkoliv reklamních zařízení v zeleni a kolem městských tříd. V Aktualizaci územního plánu je navrhováno přidat zákaz umísťovat je v padesátimetrovém okruhu od obytných budov. Ale padesátimetrový okruh je příliš malý na to, aby zabránil negativnímu ovlivnění pohody bydlení největšími (zpravidla osvětlenými) megaboardy. Řešením je rozšířit ochranné pásmo kolem obytných budov na 200 metrů a přidat také zákaz jejich výstavby kolem frekventovaných silnic (tak jak to už mimo území obcí zakazuje zákon).
Navrhují Strana zelených

Na kole po centru
Požaduji, aby dle doporučení Generelu cyklodopravy bylo zpřístupněno centrum města pro cyklisty.
Vždyť to znáte – všichni to děláme, i když je to zakázáno. Někteří příslušníci městské policie to ještě stále berou vážně a čas od času udělí někomu pokutu za přestupek. Většina z nich je však se stávající situací smířena a zmůže se nanejvýš na laskavé pokárání. O oficiálním zpřístupnění centra jízdním kolům se přitom uvažuje už léta. V Generelu cyklodopravy pro Brno se dokonce tento návrh výslovně doporučuje. A i když nacházíme v aktualizaci územního plánu několik změn převzatých z generelu, tohle zásadní opatření zůstalo opomenuto.
Navrhují Hnutí DUHA Brno

Více cyklopruhů a parkování pro kola
POžaduji parkovací plochy pro kola a povinnou přítomnost značených cyklopruhů na hlavních ulicích na tzv. sběrných komunikacích.
Brno se dlouhodobě potýká s dopravními problémy a s vysoce nadlimitními hodnotami znečištění ovzduší. Podpora cyklistické dopravy je přitom účinným trendem k řešení těchto problémů ve vyspělých zemích. Žádáme v podstatě magistrát o to, aby dlouhodobě přesunul svoji pozornosti od aut k městské cyklistice, která by dle nás měla být chápána jako primární druh dopravy uvnitř jednotlivých městských částí.
Navrhují Hnutí DUHA Brno

Požadavek na zpracování regulačních plánů a územních studií
Požadujeme podmínit realizaci všech rozvojových ploch zpracováním regulačního plánu nebo veřejně projednané územní studie.
Navrhují Brněnský urbanistický kroužek

Anonymní řekl(a)...

Podpora šetrných forem dopravy
Požadujeme v ÚP navrhnout opatření pro podporu šetrných forem dopravy (MHD, pěší a cyklistická), zejména rozvoj tramvajových tratí, přestupní uzly, záchytná parkoviště P+R na okrajích města, spojitou síť cyklotras a nové železniční zastávky Komárov (nad ul. Hněvkovského), Maloměřice (u ul. Slaměníkova) a Štýřice (u M‑Paláce).
umístit na křížení dnešní Přerovské tratě s ulicí Hněvkovského v Komárově)
Navrhují Brno na kole

Mrakodrapy ve venkovské zástavbě?
Požadujeme přehodnocení dalšího uplatňování IPP jako nejasného a manipulovatelného regulativu v ÚPmB a jeho nahrazení regulativem maximální výšky v metrech a maximálním procentem zastavění pozemku. Hodnota IPP se odvíjí od toho, kolik investor vlastní v daném území parcel, a umožňuje tak výstavbu solitérních výškových staveb coby nežádoucích dominant mimo důležité uzly, náměstí apod. a bez adekvátní náplně. IPP tak nemůže zajistit urbanistické kvality. Naproti tomu maximální výška a procento zastavění mohou mnohem jednoznačněji určit podobu zástavby.
Navrhují Židenice pro občany

Hypermarkety ve Slatině
E50 Zobrazit na mapě
Navrhuji zrušení plochy pro nové hypermarkety na zelené louce a na samém okraji města v Brně-Slatině.
Navrhují NESEHNUTÍ

Další supermarkety v Ivanovicích
Černohorská Zobrazit na mapě
Nesouhlasím s tím, aby vznikl v Ivanovicích další supermarket a bylo dodatečně legalizováno umístění Bauhausu. Navrhuji změnu plochy pro výrobu a supermarkety (CV) v Brně-Ivanovicích na plochu smíšenou (S), která lépe odpovídá současné zástavbě v okolí a také usnesení Rady města Brna. A dále navrhuji, aby plocha pod Bauhausem nebyla změněna na CX/OA, ale na plochu smíšenou (S), která odpovídá vydanému územnímu rozhodnutí a usnesení Rady města Brna.
Aktualizace územního plánu navrhuje plochu pro nový supermarket a zároveň plochu pod Bauhausem mění, tak aby původní umístění nadměrné prodejny bylo zpětně "legalizováno".
Navrhují NESEHNUTÍ

Klidné bydlení na Majdalenkách
Majdalenky 10 Zobrazit na mapě
Požaduji zachování stávající intenzity zástavby a naopak požaduji zlepšování občanské vybavenosti, neb sídliště Lesná (ulice Dusíkova, Okružní) se potýká s abnormálně velkou hustotu zastavění monofunkčními bytovými domy bez jakékoli občanské vybavenosti dětskými hřišti, mateřskou školkou a bez dalších parkovacích míst.
Připomínka se týká stanovení regulativu IPP – indexu podlažních ploch na hodnotu 2,2 na funkční ploše p.č. 902/439 a 902/83 k.ú. Lesná. Tato výše regulativu byla stanovena nezákonně, procesem v rozporu se zákonnými předpisy, což konstatoval Nejvyšší správní soud v Rozsudku ze dne 14.11.2013. Výše IPP nebyla odsouhlasena Zastupitelstvem městské části Brno-sever, které opakovaně v usnesení z 6/XV. zasedání dne 19.12.2013 požaduje IPP 0,6, který byl stanoven v souladu se zákonem i s Územní Studií Lesná. Navrhovaná změna je naopak s Územní Studií Lesná v rozporu, neboť tato konstatuje abnormálně velkou hustotu zastavění monofunkčními bytovými domy bez jakékoli občanské vybavenosti dětskými hřišti, mateřskou školkou a bez dalších parkovacích míst.
Navrhují Občanské sdružení Majdalenky
Horní náměstí
Lýskova 6 Zobrazit na mapě
V platném územním plánu je na Horním náměstí v Brně – Bystrci, čímž rozumíme trojúhelník uzavřený ulicemi Lýskova, Kuršova a Kamechy, v současnosti popsán pruh při ulici Kamechy jako SJ s IPP=0,8. Zatupitelstvem MČ Brno – Bystrc bylo dne 17.4.2013 v bodě 3.02 rozhodnuto žádat IPP=0,25 spolu s další regulací, předložený návrh aktualizace ale uvádí plochu jako CO s IPP=1,2. Žádáme, aby bylo respektováno rozhodnutí řádně a demokraticky zvolených zástupců občanů.
Navrhují Občanské sdružení Horní náměstí

Anonymní řekl(a)...

Ne bytovce Wilson, ale místnímu centru
náměstí Míru Zobrazit na mapě
Nesouhlasím, aby došlo ke změně využití náměstí a objemu zástavby, proto požaduji, aby nebylo voleno využití plochy smíšené obytné ani jiné obdobné, ale zásadně plocha veřejné vybavenosti. Plocha by neměla být využita pro vysokou zástavbu, proto nesouhlasíme s indexem podlažních ploch ve výši 1,5 a požadujeme max. 0,4. Plocha stávajícího parku na nám. Míru nechť je vyznačena coby plocha zeleně a vyjmuta z režimu „přestavbové území“.
Navrhují Občanské sdružení Masarykova čtvrť

Menší zástavba a zachování zeleného horizontu
Žlutý kopec 4 Zobrazit na mapě
Na jižním svahu Žlutého kopce (nad Mendlovým náměstí) požaduji více veřejných prostranství a ploch s ucelenější, volně přístupnou zelení. Plochy pro další zástavbu (BR a BK) požaduji redukovat alespoň o 50%, a to od středu Žlutého kopce, a nahradit je zelení. Plochu BK (bydlení kombinované) požaduji změnit na plochu BR (bydlení rodinné) s IPP 0,3.
Navrhují Občanské sdružení Masarykova čtvrť

Jen pro park, zeleň a oddech a ne pro auta a beton
Kraví hora 2C Zobrazit na mapě
Požaduji, aby bylo zachováno stávající dělení zeleně a nenahrazováno jedním druhem plochy Z. Požaduji vysoké procento zachování zeleně na Kraví hoře, alespoň 95%. U plochy CS (areál koupaliště) navrhuji její dvě okrajové části (západní - po začátek budovy kryté haly; východní – od asfaltové plochy u horního vjezdu, sloužící jako parkoviště vozidlům) změnit na plochu (městské) zeleně. Žádám nezařazovat Kraví horu mezi tzv. rekreační parky, aby se více eliminovalo riziko zmenšení ploch zeleně.
Navrhují Občanské sdružení Masarykova čtvrť

Nezastavěné náměstí v zeleni
Vaňkovo náměstí Zobrazit na mapě
Nesouhlasím s uzavřením Vaňkova nám. na vrcholu Helgoland další zástavbou, proto žádám, aby plocha S (smíšená obytná) byla změněna na plochu (městské) zeleně a část plochy OZ (tak aby přímo pokračovala linie plochy Z až k bílé ploše Vaňkova náměstí) změněna na plochu zeleně. Žádám, aby celý vrchol (až k existující zástavbě) byl zaznačen a využit pro stabilizovanou zeleň (tzn. park), tzn. mj., aby nebyl označen jako „přestavbové území“.
Navrhují Občanské sdružení Masarykova čtvrť

Ne bytovce Neumann
Neumannova Zobrazit na mapě
Žádáme, aby všechny plochy BK (bydlení kombinované, tzn. včetně bytových domů) mezi ul. Neumannova-Lipová-Květná byly vyňaty z režimu „přestavbové území“ a změněny na BR (bydlení v rodinných domech). Dále žádáme, aby jejich index podlažní plochy byl bezpodmínečně snížen z 0,9 na 0,5 a z 1,2 na 0,6.
Navrhují Občanské sdružení Masarykova čtvrť

Anonymní řekl(a)...

Ne bytovce Wilson, ale místnímu centru
náměstí Míru Zobrazit na mapě
Nesouhlasím, aby došlo ke změně využití náměstí a objemu zástavby, proto požaduji, aby nebylo voleno využití plochy smíšené obytné ani jiné obdobné, ale zásadně plocha veřejné vybavenosti. Plocha by neměla být využita pro vysokou zástavbu, proto nesouhlasíme s indexem podlažních ploch ve výši 1,5 a požadujeme max. 0,4. Plocha stávajícího parku na nám. Míru nechť je vyznačena coby plocha zeleně a vyjmuta z režimu „přestavbové území“.
Navrhují Občanské sdružení Masarykova čtvrť

Menší zástavba a zachování zeleného horizontu
Žlutý kopec 4 Zobrazit na mapě
Na jižním svahu Žlutého kopce (nad Mendlovým náměstí) požaduji více veřejných prostranství a ploch s ucelenější, volně přístupnou zelení. Plochy pro další zástavbu (BR a BK) požaduji redukovat alespoň o 50%, a to od středu Žlutého kopce, a nahradit je zelení. Plochu BK (bydlení kombinované) požaduji změnit na plochu BR (bydlení rodinné) s IPP 0,3.
Navrhují Občanské sdružení Masarykova čtvrť

Jen pro park, zeleň a oddech a ne pro auta a beton
Kraví hora 2C Zobrazit na mapě
Požaduji, aby bylo zachováno stávající dělení zeleně a nenahrazováno jedním druhem plochy Z. Požaduji vysoké procento zachování zeleně na Kraví hoře, alespoň 95%. U plochy CS (areál koupaliště) navrhuji její dvě okrajové části (západní - po začátek budovy kryté haly; východní – od asfaltové plochy u horního vjezdu, sloužící jako parkoviště vozidlům) změnit na plochu (městské) zeleně. Žádám nezařazovat Kraví horu mezi tzv. rekreační parky, aby se více eliminovalo riziko zmenšení ploch zeleně.
Navrhují Občanské sdružení Masarykova čtvrť

Nezastavěné náměstí v zeleni
Vaňkovo náměstí Zobrazit na mapě
Nesouhlasím s uzavřením Vaňkova nám. na vrcholu Helgoland další zástavbou, proto žádám, aby plocha S (smíšená obytná) byla změněna na plochu (městské) zeleně a část plochy OZ (tak aby přímo pokračovala linie plochy Z až k bílé ploše Vaňkova náměstí) změněna na plochu zeleně. Žádám, aby celý vrchol (až k existující zástavbě) byl zaznačen a využit pro stabilizovanou zeleň (tzn. park), tzn. mj., aby nebyl označen jako „přestavbové území“.
Navrhují Občanské sdružení Masarykova čtvrť

Ne bytovce Neumann
Neumannova Zobrazit na mapě
Žádáme, aby všechny plochy BK (bydlení kombinované, tzn. včetně bytových domů) mezi ul. Neumannova-Lipová-Květná byly vyňaty z režimu „přestavbové území“ a změněny na BR (bydlení v rodinných domech). Dále žádáme, aby jejich index podlažní plochy byl bezpodmínečně snížen z 0,9 na 0,5 a z 1,2 na 0,6.
Navrhují Občanské sdružení Masarykova čtvrť

Anonymní řekl(a)...


Zachování vnitrobloku Nové Sady, Soukenická, Bezručova
Nové sady 31 Zobrazit na mapě
Nesouhlasím se změnou uvedenou v návrhu pod označením Z-2 , která se týká území přiléhajícího k ulicím Soukenická, Nové Sady, Křídlovická. Požaduji zachování stávajícího funkčního využití - tedy zachování daného území pro čisté bydlení, nikoliv smíšené, jak je navrženo ve změně.
Navrhují Petiční výbor za záchranu vnitrobloku Nové Sady,

Soukenická, Bezručova
Přírodní památka Holásecká jezera
U potoka 27 Zobrazit na mapě
Nesouhlasím se zařazením Přírodní památky Holásecká jezera do kategorie „rekreační park“. Požaduji odstranění označení této lokality ze specifických podmínek využití území – rekreační park s cílem zachování statutu zvláště chráněného území daného zákonem č. 114/1992. Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Navrhují Občanské sdružení Čisté Tuřany

Snížení výšky plánované zástavby v lokalitě Vinohrad
V aleji 105 Zobrazit na mapě
Navrhuji snížení indexu podlažních ploch (IPP) z hodnoty 0,7 na v dřívějších letech platnou a posudkem arch. Mužíka doporučenou hodnotu 0,5 na pozemcích mezi ulicemi V Aleji a Ledárenská (místní označení Vinohrad).
Pozemky v předmětné lokalitě jsou ve vlastnictví fyzických osob, společnosti KOMFORT - Jezera s.r.o. a Statutárního města Brna. Společnost Komfort a.s. si nechala u Atelieru KO&SA zpracovat urbanistickou studii „Obytný soubor Holásecká jezera“ (9/2007). Na základě této studie byl v roce 2009 navýšen IPP. Statutární město Brno – OÚPR nechal v 11/2010 zpracovat oponentní posudek ing. arch. Mužíka „Posouzení intenzity využití území, lokalita V Aleji, k.ú. Holásky“, který uvádí, že „původně nastavený IPP 0,5 byl nastaven optimálně“ s dodatkem, že „soubor tvořený převážně bytovými domy do této lokality nepatří a doporučuje navrácení k původní hodnotě IPP 0,5“.
Navrhují Občanské sdružení Čisté Tuřany

Centrum bez dálnice
Traubova 8 Zobrazit na mapě
Požaduji odstranění Nové městské třídy a následné přehodnocení záměrů zvažovaných v místech, kudy má vést (např. revitalizace Ponávky)
Navrhují Občanské sdružení Brnění

Koleje pro nádraží v centru
Nádražní Zobrazit na mapě
Požaduji uvedení stávající železniční trati mezi Horními Heršpicemi, hlavním nádražím a odbočkou Židenice pro funkční využití „doprava“ do stabilizovaných ploch.
Navrhují Odborná sekce Nádraží v centru
Vlakem na výstaviště
Křídlovická 80 Zobrazit na mapě
Požaduji zachování železniční vlečky na Výstaviště.
Navrhují Odborná sekce Nádraží v centru
Ohrožení aleje na tř. Kpt. Jaroše
třída Kapitána Jaroše Zobrazit na mapě
Požaduji nerušit plochu zeleně (ZO) na třídě Kpt. Jaroše a nezačleňovat ji do plochy dopravy.
Aktualizace územního plánu navrhuje na mnoha místech v Brně rušit malé (ale důležité) plochy zeleně a začlenit je do ploch dopravy.
Navrhují NESEHNUTÍ

Anonymní řekl(a)...

Parkoviště místo zeleně kolem Červeného kostela
Komenského náměstí Zobrazit na mapě
Požaduji nerušit plochu zeleně (ZO) kolem Červeného kostela a nezačleňovat ji do ploch dopravy.
Aktualizace územního plánu navrhuje na mnoha místech v Brně rušit malé (ale důležité) plochy zeleně a začlenit je do ploch dopravy.
Navrhují NESEHNUTÍ

Likvidace zeleně na Žerotínově náměstí
Žerotínovo náměstí Zobrazit na mapě
Požaduji nerušit plochu zeleně (ZO) na Žerotínově náměstí a nezačleňovat ji do plochy dopravy.
Aktualizace územního plánu navrhuje na mnoha místech v Brně rušit malé (ale důležité) plochy zeleně a začlenit je do ploch dopravy.
Navrhují NESEHNUTÍ

Místní centra
Zobrazit na mapě
Požadujeme v ÚP řešit rozvoj místních center.
Navrhují Brněnský urbanistický kroužek

Polyfunkční Jižní „centrum“
Rosická Zobrazit na mapě
Požadujme odlišné řešení podoby “Jižního centra”, v souladu se soudobými trendy udržitelného rozvoje, tj. kompaktní nízkopodlažní polyfunkční zástavbu s převažující obytnou funkcí.
Navrhují Brněnský urbanistický kroužek

Nesouhlas se zkapacitňováním komunikací pro IAD uvnitř VMO
Mendlovo náměstí Zobrazit na mapě
Nesouhlasíme se zkapacitňováním komunikací pro IAD uvnitř VMO (tunely Úvoz, Nová městská třída, “Bulvár”, průraz Hybešova pro IAD atd.)
Navrhují Brno na kole

Koncepce parkování v centru
Dvořákova Zobrazit na mapě
Požadujeme v ÚP reagovat na vznik parkovacích domů (zejm. Kounicova, Janáčkovo divadlo, Kopečná), tj. zajistit odstranění odpovídajícího počtu parkovacích míst v jejich okolí – ulice, které slouží jako parkoviště (Dvořákova, Za divadlem atd.), uzavřít pro IAD a přeměnit je na pěší zónu. Navyšování parkovacích kapacit problematiku parkování neřeší, ale naopak prohlubuje – parkovací dům je výzvou: “Přijeďte do centra autem”. Celá řada atraktivních ulic je degradována na parkoviště a jejich potenciál, jakož i možný sociální a ekonomický přínos městu zůstávají nevyužity. Proto požadujeme také zrušení ploch pro další parkovací domy uvnitř MMO.
Navrhují Brno na kole

Anonymní řekl(a)...


Lepší propojení místních částí
Stará dálnice Zobrazit na mapě
Požadujeme propojení stavebně oddělených městských částí (Bosonohy, Žebětín, Tuřany…) i okolních obcí (Šlapanice, Moravany…) s centrální částí města stezkami pro pěší a cyklisty oddělenými od automobilové dopravy.
(umístit na křižovatku Staré dálnice a silnice Kohoutovice – Žebětín)
Navrhují Brno na kole

Ne vysoké zástavbě v Kohoutovicích
Borodinova Zobrazit na mapě
Požadujeme zachování indexu podlažní plochy v lokalitách Borodinova (0,4, nikoliv 0,7 jak navrhuje změna), Voříškova na parcelách 2012 a části parcel 3432 a 3433/1, k.ú. Kohoutovice ( 1,2, a 1, nikoliv 15,5 jak navrhuje změna),
Navrhují Pro Kohoutovice

Územní studie pro Oko a Stavební dvůr /Kohoutovice
Žebětínská 70 Zobrazit na mapě
Požadujeme přičlenit lokalitu Oko (Brno - Kohoutovice, zatáčka starého okruhu Velké ceny při mimoúrovňovém křížení Libušiny třídy a Žebětínské) k řešenému území s kódem P012 (tzv. Stavební dvůr) tak, aby společně s již existující zástavbou vytvořila funkční celek doplňující funkce, které nyní nejen v této lokalitě, ale i z pohledu městské části Brno - Kohoutovice, chybí. Požadujeme proto změnu funkce z OA (doprava) na CO (vybavení komerční pro obchod a služby), Z (zeleň) a DS (doprava silniční) v lokalitě Oko. V lokalitě Stavební dvůr požadujeme vyvedení místní dopravy do ulice Libušina třída, případně Žebětínská. U plochy BB (bydlení v bytových domech) požadujeme změnu na S (plochy smíšené obytné). Dále požadujeme začlenit pro lokalitu P012 společně s lokalitou Oko do územního plánu požadavek zpracování územní studie celé lokality.
Již 30 let lokalita Oko neslouží jako závodní komunikace Velké ceny, s ohledem na niž byla vybudována. Zatímco v minulém století byla nevyužitelná pro jiné funkce než dopravu, dnes je toto funkční omezení neopodstatněné. Jako pozůstatek starého závodiště naplňuje znaky brownfieldu a slouží jako parkoviště. V současné podobě tvoří bariéru zejména pro pěší a cyklisty podél hlavní komunikační osy vedoucí kohoutovickým sídlištěm podél ulice Libušina třída. Společně s lokalitou Stavební dvůr se jedná o místo v těsném sousedství jednoho z místních sídlištních center (tato městská část nemá žádné hlavní centrum), které je tvořeno prakticky posledními zastavitelnými plochami v tomto sídlišti. Mělo by proto být vhodně zastavěno především tak, aby se začlenilo do stávající zástavby, nemělo na stávající obyvatele negativní vliv a nové stavby doplnily funkce, které chybí stávajícím obyvatelům městské části. Ta je převážně monofunkční zónou určenou pro nocování a tuto funkci územní plán v lokalitě Stavební dvůr bohužel dále posiluje a potřeby obyvatel neřeší.
Navrhují Pro Kohoutovice

Stop nesmyslné zástavbě v okolí kulturní památky Kostelíček
Kostelíček 647 Zobrazit na mapě
Jsmem zásadně proti navýšení indexu podlažní plochy v lokalitě líšeňský Kostelíček – vymezené ulicemi Kostelíček, Obecká, Podlesná a Kniesova. Změna intenzity využití daného území přechází z dosavadní IPP 0,4 – plocha čistého bydlení na IPP 1,2 – bytové domy, což je nepřípustné a ničím nepodložené.
Přestože je lokalita v současném platném ÚP zařazena jako stavební parcela, obyvatelé jasně vyjádřili svůj postoj k případné výstavbě tím, že odmítli rozprodat své pozemky. Tím vyjádřili vůli k zachování atmosféry lokality – historického poutního místa Kostelíčku. Jsme toho názoru, že hodnota místa je tak velká, že si skutečně zaslouží být zachována. Místní lidé ji vnímají jako nejdůležitější místo v Líšni, jako symbol Líšně, a takto se objevuje i v nesčetných vyobrazeních místních umělců – výtvarníků i básníků. V letním období se v kapličce pořádají mše, svatební obřady, křtiny a další kulturní události.
Navrhují Líšeň sobě

Anonymní řekl(a)...


Nová cyklostezka z Kohoutovic do Nového Líškovce a Bohunic
Chironova Zobrazit na mapě
Požadujeme doplnit do územního plánu cyklostezku spojující městskou část Kohoutovice s městskými částmi Nový Lískovec a Bohunice (lokalita FN Brno, Kampusu MU a nákupní galerie Campus Square).
Mnoho obyvatel Kohoutovic každodenně dojíždí do Fakultní nemocnice Bohunice a do Kampusu MU. Často obyvatelé Kohoutovic zajíždějí do nákupní galerie Campus Square, neboť obchody v Kohoutovicích téměř nejsou. Přepravní tok obyvatel se postupně zvyšuje, jak dokládá i zvyšování přepravní kapacity prostředků MHD mezi těmito místy. Cyklistická doprava na poměrně krátkou vzdálenost by byla vhodnou alternativou pro každodenní dojíždění do zaměstnání i za nákupy bez negativních vlivů na životní prostředí či zvyšování nákladů na provoz MHD. V současné době je cyklistická doprava nebezpečná (pozemní komunikace s povolenou rychlostí 70 km/h, nebezpečné křížení s odbočkou na Bystrc v Kohoutovicích) či nelegální (po chodnících).
Navrhují Pro Kohoutovice

Ne další komunikaci ve Slatině
Křehlíkova 1442 Zobrazit na mapě
Navrhuji v ÚP zrušit trasování místní komunikace ve Slatině mezi ulicí Šlapanickou a exitem 201 dálnice D1.
Silnice je umístěna v plochách pro bydlení v území s dlouhodobě zhoršenou kvalitou ovzduší a nadlimitními hodnotami hluku. Svým charakterem dálničního přivaděče by tato komunikace nadále zhoršovala nepříznivé parametry kvality životního prostředí. Stejnou funkci by přitom mohla plnit silnice umístěná v ploše CX/OC 0.7 až za D1, s vyústěním do jižního kruhového objezdu exitu 201.
Navrhují Slatinská zóna

Nezvyšovat výšku budov - bývalý statek při ulici V Újezdech, Medlánky
V Újezdech 2 Zobrazit na mapě
Navrhuji, aby v areálu bývalého statku při ulici V Újezdech (vedle společenského centra Sýpka) nebyl navyšován index podlažní plochy IPP na 1,5 a požaduji doplnit výškové omezení výstavby v dané ploše na maximálně 2 nadzemní podlaží, jak je tomu ve stávajícím Regulačním plánu Medlánek. Současně požaduji podmínit rozhodování o změnách využití plochy zpracováním regulačního plánu.
Areál bývalého statku při ulici V Újezdech (vedle společenského centra Sýpka) spolu se SC Sýpka a „náměstíčkem“ zde umístěným tvoří přirozené centrum Medlánek a je důležitým prvkem v životě Medlánek a jejích obyvatel. Navýšením IPP v dané lokalitě by došlo k architektonické degradaci zrekonstruovaného „náměstíčka“ přiléhajícího k SC Sýpka a restauraci Na Kytnerce, na němž pravidelně probíhají Medlánecké farmářské trhy, a architektonického rázu okolí tohoto místa. Nutnost pořízení regulačního plánu v dané ploše spatřuji především v tom, že Medlánkám chybí jakékoli přirozené centrum. Jako centrum je tedy využíváno nádvoří před kulturním centrem Sýpka. Výstavbu v ploše bývalého statku by bylo možné využít k rozšíření tohoto nádvoří a napojení na další veřejné prostranství (např. ve tvaru „L“), na které by měl regulační plán pamatovat. Tato jedinečná a zřejmě i poslední možnost zbudovat na území Medlánek něco alespoň připomínající centrum či náměstí by neměla být promarněna. I při zachování regulace podle stávajícího regulačního plánu na maximálně dvoupodlažní výstavbu by navrhované astronomické navýšení IPP vedlo ke zcela neúměrné vysoké zastavěnosti dané plochy a znemožnění jejího alespoň částečného využití pro veřejný život v Medlánkách.
Navrhují Občané pro Medlánky

Anonymní řekl(a)...


Zeleň na Nadační, Medlánky
Duhová Zobrazit na mapě
Navrhuji, aby se na ploše v horní části ul. Nadační (pozemky p. č. 991/7, 991/39 a další k nim přiléhající v k. ú. Medlánky) neměnilo funkční využití na BK 0,9 a místo toho navrhuji změnit funkční využití této plochy na plochu městské zeleně „Z“, čímž bude respektována reálná aktuální funkce této plochy, která je využívána k procházkám a MČ v ní vysadila velké množství zeleně.
Navrhují Občané pro Medlánky

Rodinné domy mezi Zámeckým parkem a „technologickým“ parkem, Medlánky
Hujíčkova 307 Zobrazit na mapě
Navrhuji, aby bylo zachováno funkční využití plochy mezi zámeckým parkem a „Technologickým parkem“ (pozemky p. č. 850/1, 850/2, 710/5, 710/1 a okolí v k. ú. Medlánky) jako plochy pro rodinné domy „BR“ a navrhuji posílení ploch zeleně v této lokalitě.
Toto území by mělo plynule navázat na jedinečnou a chráněnou lokalitu Medláneckého zámeckého parku striktně nízkopodlažní zástavbou s funkčním napojením nových ploch parkové zeleně jako svého druhu rozšíření zámeckého parku.
Navrhují Občané pro Medlánky

Tak si to shrňme

Takhle bude vypadat e-mail, který za vás pošleme na magistrát. Můžete upravit předmět nebo oslovení či přidat vlastní připomínky. Jen s chutí do toho!

zdroj
http://www.mampripominky.cz/

Anonymní řekl(a)...

Projekt podporují Nadace Veronica a Nadace VIA. Koordinují NESEHNUTÍ.

Nadace Veronica Nadace Via NESEHNUTÍ
Vyrobil Jabli.

Na projektu se podílejí:

NESEHNUTÍ
Občanské sdružení Masarykova čtvrť
Občanské sdružení Horní náměstí
Petiční výbor za záchranu vnitrobloku Nové Sady, Soukenická, Bezručova
Občanské sdružení Čisté Tuřany
Iniciativa DejchejBrno
Občanské sdružení Majdalenky
Občanské sdružení Brnění
4AM Fórum pro architekturu a média
Strana zelených
Odborná sekce Nádraží v centru
Hnutí DUHA Brno
Brněnský urbanistický kroužek
Brno na kole
Židenice pro občany
Líšeň sobě
Pro Kohoutovice
Slatinská zóna
Občané pro Medlánky