09.04.10

Dějiny školské matematiky

Dějiny školské matematiky


Dějiny školské matematiky na 1. st. ZŠ


Nástin dějin vyučování v matematice (a také školy) v českých zemích do roku 1918


Početnice pro měšťanské školy chlapecké - Kneidl František - 1886

Nákladem F. Tempského


kapitola - Smíšené příklady k opakování - s. [1] - 9
kapitola - Počítání s veličinami sobě protivnými - s. [10] - 21;
kapitola - Rovnice číselné - s. [22] - 35;
kapitola - Mocnění a odmocňování - s. [36] - 53;
kapitola - Počet procentový, počet úrokový - s. 53 - 80;
kapitola - Počet diskontový a rabattový - s. 80 - 84;
kapitola - Počet lhůtový - s. 85 - 87;
kapitola - Počet spolkový - s. 88 - 91;
kapitola - Počty průměrné a směšovací - s. 91 - 95;
kapitola - Smíšené příklady k opakování - s. 95 - 105;
kapitola - Míry, váhy a peníze - s. 105 - 108;Dějiny matematiky


Nové kreslení pro školy obecné a měšťanskéBenda, M.: Měřictví a rýsování pro druhou třídu měšťanských škol chlapeckých.
V Praze : Nakladatelé Höfer a Klouček, 1909.

Benda, M.: Měřictví a rýsování pro první třídu měšťanských škol chlapeckých.
V Praze : Vydavatelé Höfer a a Klouček, 1909.

Benda, M.: Měřictví a rýsování pro třetí třídu měšťanských škol chlapeckých.
V Praze : Nakladatelé Höfer a Klouček, 1911.

Benda, M.: Mìøièství a rýsování pro druhou třídu měšťanských škol. V Praze :
Höfer a Klouèek, 1894.
Benda, M.: Mìøièství a rýsování pro první tøídu m욝anských škol. V Braze :
Höfer a Klouèek, 1894.
Buzek, K.: Mìøictví a rýsování pro m욝anské školy chlapecké. V Praze :
Nákladem Èeské grafické Unie, 1910.
Buzek, K.: Mìøictví a rýsování pro m욝anské školy chlapecké. V Praze : Èeská
grafická unie, 1925.
Buzek, K.: Mìøictví a rýsování pro m욝anské školy chlapecké. V Praze : Èeská
grafická unie, 1933.
Buzek, K.: Mìøictví a rýsování pro m욝anské školy chlapecké. V Praze :
Nákladem Èeskoslovenské grafické unie, 1925.
Buzek, K.: Mìøictví a rýsování pro m욝anské školy chlapecké. V Praze :
Nákladem Èeské grafické unie, 1910.

Buzek, K.: Mìøictví a rýsování pro m욝anské školy chlapecké. V Praze :
Nákladem Èeské grafické unie, 1924.
Buzek, K.: Mìøictví a rýsování pro m욝anské školy chlapecké. V Praze :
Nákladem Èeské grafické unie, 1910.
Buzek, K.: Poèetnice pro m욝anské školy chlapecké. V Praze : Nakladatelské
družstvo, 1913.
Buzek, K.: Poèetnice pro m욝anské školy chlapecké. V Praze : Nákladem „Nové školy“, 1935.
Buzek, K.: Poèetnice pro m욝anské školy. V Praze : Nákladem „Nové školy“, 1935.
Buzek, K.: Poèty v obèanském životì. Praha : Školní knihosklad, 1907.
Èech, E.: Geometrie pro I. tøídu støedních škol. V Praze, 1949.
Èech, E.: Geometrie pro II. tøídu støedních škol. Praha : Jednota, 1949.
Èech, E.: Geometrie pro IV. tøídu m욝anských a støedních škol (škol II. stupnì).
Praha, 1946.
David, K.: Kulturnì - historické výklady. Velké Meziøíèí : Nakladatelství Aloise
Šaška, 1913.
Dohnal, M.: Dìjepis pro 9. roèník základní devítileté školy. Praha : SPN, 1970.

Dolejš, K.: Živnostenské účetnictví se stručnounaukou o směnkách. V Praze :
V Císařském královském skladu, 1907.

Dolejš, K.: Živnostenské úèetnictví se struènou naukou o smìnkách. V Praze :
V Císaøském královském skladu, 1900.
Doubrava, J.: Èeskoslovensko. Praha : SPN, 1969.
Engels, F.: Postavení dìlnické tøídy v Anglii. V Praze : Svoboda, 1950.
Fersi, M.: The Sun in the East. Pyongy, 1983.
Formánek, E.: Mìøictví a rýsování pro m욝anské školy chlapecké. V Praze :
I.L. Kober, 1908.

Formánek, E.: Mìøictví a rýsování pro I., II. a III. tøídu m욝anských škol
dívèích. V Praze : Komenium, 1923.
Formánek, E.: Mìøictví a rýsování pro m욝anské školy chlapecké. V Praze :
Nakladatel I.L. Kober, 1914.
Frisch, R.: Rechenbuch für Volkschulen Sudetenland. Reichenberg :
Sudetendeutscher Verlag, 1941.
Harapat, J.: Jednoduché živnostenské úèetnictví. Velké Meziøíèí : Alois Šašek,
1911.
Hipp, J.: Zeichen-Unterricht für Mädchen. Strassburg : Friedrich Bull, 1900.

Žádné komentáře: