19.07.15

Porovnání integrace italských a mexických imigrantů ve Spojených státech amerických

Porovnání integrace italských a mexických imigrantů ve Spojených státech amerických
bakalářská práce porovnává integrační potenciál italských a mexických imigrantů a jejich potomků ve Spojených státech amerických. V případě italského etnika jde o imigranty, kteří do Spojených států přijeli převážně mezi lety 1890–1921, v případě mexického etnika jde především o imigranty, kteří do Spojených států přišli od roku 1965 do současnosti. Práce se zaměřuje zejména na sociálně ekonomické aspekty integrace. Jádrem práce je porovnání sociálně ekonomické situace italských imigrantů a jejich dětí se sociálně ekonomickou situací mexických imigrantů a jejich dětí, včetně porovnání jejich mezigenerační sociální mobility. Práce porovnává rovněž vztah, resp. předsudky americké většinové společnosti vůči italským a mexickým imigrantům.

Toto téma jsem si vybrala, protože zkoumání integračního potenciálu současných mexických imigrantů a jejich potomků na základě komparace s již ukončenou integrací jiné historické přistěhovalecké skupiny je v literatuře relativně méně používanou metodou. Zkušenost italských imigrantů a jejich potomků ve Spojených státech nám přitom může pomoci lépe porozumět situaci současných mexických imigrantů a napovědět, jakým směrem se jejich integrace může v budoucnu ubírat.

Imigrace z Mexika sahá daleko do historie Spojených států. Již před sto lety, v době masové italské imigrace, byli na území Spojených států též mexičtí imigranti. Nabízí se proto otázka, proč nesrovnávat raději současné mexické imigranty s mexickými imigranty z počátku minulého století. Na základě prvotního průzkumu literatury jsem došla k závěru, že komparace s nimi by byla méně relevantní než komparace s některou z evropských přistěhovaleckých skupin. Prvním důvodem je, že počet současných mexických imigrantů ve Spojených státech je řádově nesrovnatelný s počtem mexických imigrantů na počátku 20. století. Naopak s množstvím někdejších evropských imigrantů řádově srovnatelný je. Jestliže v dnešní době přichází většina imigrantů – v řádech milionů – z neevropských zemí a množství evropských imigrantů je relativně nízké, tak na počátku minulého století to bylo spíše naopak. Druhým důvodem je, že na počátku 20. století trpěli mexičtí imigranti institucionalizovanou diskriminací, která se nedá srovnávat s diskriminací, jakou mohou zažívat současní mexičtí imigranti. Tento faktor tehdy zásadně ovlivňoval sociální i ekonomické postavení mexických imigrantů. Představoval obrovskou překážku v jejich sociální mobilitě. Dnes už tomu tak ale není. Z těchto důvodů jsem se tedy rozhodla pro komparaci s některou z evropských přistěhovaleckých skupin.

Konkrétně italské imigranty jsem si pak vybrala z několika důvodů. Prvním z nich bylo, že ... pokračování
Žádné komentáře: